Ut­an per­son­ligt an­svar

Modern Filosofi - - Ledare -

UN­DER VÅR­VIN­TERN HAR VI med för­und­ran sett hur fi­lo­so­fer av oli­ka sko­lor puck­lat på varand­ra på dags­tid­ning­ar­nas kul­tur­si­dor och i so­ci­a­la me­di­er.

Det här är me­nings­skilj­ak­tig­he­ter som su­sar över hu­vu­det på de fles­ta av oss. Vad är det egent­li­gen för skill­nad mel­lan den ana­ly­tis­ka fi­lo­so­fin och den kon­ti­nen­ta­la? Det är ock­så en frå­ga som vi har fått till re­dak­tio­nen och lå­tit gå vi­da­re till ”Frå­ga fi­lo­so­fen”. Idéhisto­ri­kern Svan­te Nor­din be­sva­rar den på si­dan 77.

Upp­rin­nel­sen till ral­lar­sving­ar­na var Mac­chi­a­ri­ni-af­fä­ren vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet och Ka­ro­lins­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set. Ki­rur­gen, som ut­an fö­re­gå­en­de djur­för­sök, ope­re­ra­de in stam­cellspre­pa­re­ra­de luft­stru­par av plast med re­sul­ta­tet att de fles­ta pa­ti­en­ter­na dog.

Många an­sva­ri­ga har fått gå. Och än är långt ifrån allt sagt. Tolv ut­red­ning­ar ar­be­tar med att re­da ut vad det var som egent­li­gen hän­de och hur man ska för­hind­ra att det hän­der igen.

Men fi­lo­so­fer­nas faj­ter le­der in oss på fel spår. Det var in­te bris­tan­de re­gel­verk som var or­sa­ken till att ope­ra­tio­ner som in­te bor­de ha gjorts ge­nom­för­des. El­ler ”fel” fi­lo­so­fisk syn på etik och mo­ral.

Ald­rig har läkarprak­ti­ken va­rit så re­gle­rad som i dag. Det skri­ver fi­lo­so­fi­pro­fes­sorn Christian Munt­he i ett ”Frå­ga fi­lo­so­fen”-svar.

När man läser mejl­kor­re­spon­den­sen mel­lan dem som god­kän­de den förs­ta och av­gö­ran­de ope­ra­tio­nen på sjuk­hu­set, Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni och Lä­ke­me­dels­ver­ket, blir det solklart. Mej­lan­det fö­re­gick den förs­ta ope­ra­tio­nen i maj 2011. Det var in­te re­gel­ver­ket el­ler fi­lo­so­fer­na som brast

Det var om­dö­met hos de an­sva­ri­ga lä­kar­na. Ce­ci­lia Christ­ner Ri­ad, chefre­dak­tör

Li­tar du på de lä­ka­re du har kon­takt med?

Foto: Ange­li­ca Zan­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.