Han sat­te fi­lo­so­fin i ar­be­te

Modern Filosofi - - Intro -

TT VA­RA BE­REDD ÄR ALLT.” Se där, ett av de bud­skap som prins Ham­let le­ve­re­rar vid si­dan av sin fun­de­ring på slot­tet i Helsin­gör: ”Att va­ra el­ler in­te va­ra, det är frå­gan.”

Den 23 april är det 400 år se­dan Wil­li­am Sha­kespe­a­re dog i Strat­ford-on-avon, och 2016 är där­för ett Sha­kespe­a­re-år värl­den runt. Var­för fort­sät­ter vi att vän­da oss till Sha­kespe­a­re? Ett svar är att han stäl­ler de sto­ra frå­gor­na och får oss att få syn på oss själ­va som män­ni­skor.

– Sha­kespe­a­re var gi­vet­vis ing­en sys­te­ma­tisk fi­lo­sof, men han be­ar­be­ta­de frå­gor om kun­ska­pens na­tur, om ja­get och om eti­ken, sä­ger Jo­han Sah­lin, dok­tor i lit­te­ra­tur­ve­ten­skap och lä­ra­re vid Kö­pen­hamns uni­ver­si­tet.

Han tyc­ker in­te att man ska nöja sig med att kon­sta­te­ra att ”han stäl­ler de sto­ra frå­gor­na”.

– Sha­kespe­a­re är ”en fi­lo­so­fi satt i ar­be­te”, men i vil­ken ut­sträck­ning man kan ta­la om en ”Sha­kespe­a­res fi­lo­so­fi” är nå­got som först på se­na­re tid har un­der­sökts på all­var.

– Om man fo­gar sam­man de pjä­ser som till­skrivs Sha­kespe­a­re till en tan­ke­lin­je, så ut­gör de vad som har kal­lats ett nät av pro­vi­so­ris­ka es­sä­er.

– Den över­gri­pan­de tan­ken är, som många fi­lo­so­fer fram­hål­lit, att fi­lo­so­fin be­hö­ver lit­te­ra­tu­ren. Av Ce­ci­lia Christ­ner Ri­ad

Wil­li­am Sha­kespe­a­re föd­des 1564 och dog 1616.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.