Hör skill­nad på tu­mö­rer

Modern Filosofi - - Intro -

I BOR­DE AN­VÄN­DA ÖRO­NEN MER. Det tyc­ker i al­la fall den ame­ri­kans­ke tek­nik­fi­lo­so­fen Don Ih­de, som me­nar att ve­ten­ska­pen går mis­te om sto­ra möj­lig­he­ter ge­nom att den kon­se­kvent gyn­nar sy­nen på be­kost­nad av de andra sin­ne­na.

– När eko­lo­det kom lyss­na­de man till ex­em­pel först på sig­na­ler från ekon med hör­lu­rar. Men lu­rar­na byt­tes snart ut mot skär­mar, som be­skrev de lo­ka­li­se­ra­de fö­re­må­len vi­su­ellt. Så­da­na sa­ker hän­der he­la ti­den, sä­ger han.

Om det­ta hand­lar hans nya bok Acoustic te­ch­nics, som ut­går från upp­täck­ten av det elektro­mag­ne­tis­ka spektru­met på 1800-ta­let. Då kom män­ni­skan plöts­ligt i kon­takt med fy­sis­ka fe­no­men som hon in­te kun­de upp­fat­ta med sin­ne­na.

Det gav en­ligt Don Ih­de upp­hov till re­vo­lu­tio­ne­ran­de av­bild­nings­tek­ni­ker, där oför­nim­ba­ra ljus- och ljud­fre­kven­ser ”över­sätts” till syn­li­ga fär­ger och sym­bo­ler. Ut­an så­da­na tek­ni­ker skul­le da­gens tre­di­men­sio­nel­la bil­der av hjärn­tu­mö­rer och pul­sa­rer i rym­den va­ra otänk­ba­ra. Men Don Ih­de me­nar att av­bild­ning­ar­na in­te alls be­hö­ver va­ra vi­su­el­la.

– Det finns per­for­ma­ce­ar­tis­ter som in­ser att mät­da­ta li­ka gär­na kan av­bil­das med akus­tis­ka möns­ter. Jag kän­ner ar­tis­ter som gör det med so­le­rup­tio­ner el­ler si­mu­le­ring av stor­mar. Så kan man gö­ra med all­ting.

Han pe­kar på för­sök in­om can­cer­di­a­gnosti­ken, där da­ta från spekt­ro­sko­pis­ka un­der­sök­ning­ar pre­sen­te­ras akus­tiskt i stäl­let för vi­su­ellt.

– Van­li­ga lä­ka­re kan lä­ra sig att hö­ra skill­nad mel­lan godar­ta­de och elakar­ta­de cel­ler på ba­ra en tim­me. Det gör att un­der­sök­ning­ar­na blir bil­li­ga­re och kan ut­fö­ras di­rekt på mot­tag­ning­en.

Men vad är då vit­sen med att an­vän­da öro­nen i stäl­let för ögo­nen? Don Ih­de me­nar att hör­seln är be­vi­sat snab­ba­re och mer ny­an­se­rad än sy­nen. Han me­nar ock­så att lyss­nan­det föl­jer en be­stämd tids­lin­je, vil­ket gör det lämp­ligt för att upp­täc­ka cyklis­ka sam­band. Men han be­to­nar att bå­da sin­ne­na är li­ka vik­ti­ga.

– Många av de bäs­ta gre­jor­na är fak­tiskt en kom­bi­na­tion av det som är bå­de op­tiskt och akus­tiskt. Av Staf­fan Eng

Att kom­bi­ne­ra op­tis­ka och akus­tis­ka da­ta är det op­ti­ma­la.

USA

Re­li­gi­on och blom­kål, sam­ma li­ka?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.