Ett slag mot kun­ska­pen

” Det lju­sas­te sin­net i Sve­ri­ges mör­ka sko­gar”

Modern Filosofi - - Intro -

Vad är kun­skap? Det van­li­gas­te sva­ret, som går till­ba­ka till Pla­ton, är att kun­skap är en sann, väl­grun­dad tro. Men år 1963 skrev den ame­ri­kans­ke fi­lo­so­fen Ed­mund Get­ti­er en li­ten ar­ti­kel som stack hål på den de­fi­ni­tio­nen. Där mö­ter vi de på­hit­ta­de fi­gu­rer­na Smith och Jo­nes, som har sökt sam­ma jobb. Smith har nyss bli­vit in­for­me­rad av che­fen om att Jo­nes kom­mer att få job­bet. Han har ock­så sett att Jo­nes har tio mynt i fic­kan. Av det­ta drar Smith – på go­da grun­der – slut­sat­sen att den som får job­bet har tio mynt i fic­kan. Den­na väl­grun­da­de tro är dess­utom sann, men av en helt an­nan an­led­ning än vad Smith fö­re­stäl­ler sig. I slutän­dan är det näm­li­gen Smith och in­te Jo­nes som får job­bet, sam­ti­digt som det vi­sar sig att han själv – i lik­het med Jo­nes – har gått om­kring med tio mynt i fic­kan. På så sätt vi­sar tan­ke­ex­pe- ri­men­tet att det finns ex­em­pel på sann, väl­grun­dad tro som in­te ut­gör kun­skap. För vem skul­le väl vil­ja på­stå att Smith viss­te att den som får job­bet har tio mynt i fic­kan, när han var okun­nig om allt det som gjor­de på­stå­en­det sant? Ef­ter Get­ti­er – som själv in­te fö­reslog nå­gon lös­ning på pro­ble­met – har ota­li­ga fi­lo­so­fer för­sökt for­mu­le­ra om den tra­di­tio­nel­la de­fi­ni­tio­nen av kun­skap så att den ska stå emot in­vänd­ning­ar av det­ta slag. Men hit­tills har ing­en lyc­kats. Av Staf­fan Eng Så har den tys­ke för­fat­ta­ren Hans Mag­nus En­zens­ber­ger be­skri­vit sin kol­le­ga, för­fat­ta­ren och fi­lo­so­fen Lars Gustafsson, som av­led den 3 april. Han blev 79 år. I num­mer 4/15 av Mo­dern Fi­lo­so­fi be­rät­ta­de Lars Gustafsson för Jo­an­na Ro­se om sitt fi­lo­so­fis­ka liv un­der vin­jet­ten ”Så tänk­te jag”, från Väs­terås till Tex­as och till­ba­ka igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.