De­scar­tes får stöd i färs­ka stu­di­er

Modern Filosofi - - Intro -

Den frans­ke 1600-tals­fi­lo­so­fen René De­scar­tes me­na­de att vi of­ta blir lu­ra­de av fals­ka sin­nes­in­tryck. Först ef­ter att ha be­ar­be­tat dem med för­nuf­tet in­ser vi att de är il­lu­sio­ner. Av det­ta drog han slut­sat­sen att för­nuf­tigt tän­kan­de är vik­ti­ga­re än sin­nes­er­fa­ren­het när vi skaf­far oss ny kun­skap. Psy­ko­lo­gen Ga­vin Buc­king­ham vid He­ri­ot-watt university, Edin­burgh, vi­sar i en ny stu­die hur vå­ra in­tryck av hur tungt nå­got är of­ta är fel­ak­ti­ga. En stu­die som De­scar­tes på sin tid kun­de ha an­vänt som ex­em­pel för att stöd­ja sitt ar­gu­ment. Buc­king­ham vi­sar i en se­rie ex­pe­ri­ment hur för­söks­per­so­ner upp­fat­tar fö­re­mål som väger li­ka myc­ket som oli­ka tunga. De be­döm­de ge­nom­gå­en­de mindre fö­re­mål som tyng­re än de stör­re när des­sa ha­de sam­ma vikt. Ef­ter att ha trä­nat för­söks­per­so­ner­na kun­de Buc­king­ham få dem att upp­skat­ta vikt ut­an att lå­ta sig lu­ras av fö­re­må­lets stor­lek. Han lyc­ka­des till och med lä­ra dem att fel­ak­tigt upp­skat­ta stör­re fö­re­mål som tyng­re än mindre. Av Mi­kael Claes­son

Isa­bel Hup­pert och Roman Ko­lin­ka i L’ave­nir, på svens­ka bi­o­gra­fer i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.