Finns det en gud?

Modern Filosofi - - Dilemmat -

LINN ÄR DÖD. Det var ovän­tat. Ena da­gen var allt som van­ligt. Näs­ta dag var hon bor­ta. Hjärn­blöd­ning. Nu sit­ter hen­nes tre sys­kon i den öds­li­ga lä­gen­he­ten och fun­de­rar. Hur ska Linn be­gra­vas? Och vad trod­de hon egent­li­gen på? Jo­nas: Jag tyc­ker att All­hel­gona­kyr­kan är fin. Hon bod­de ju i när­he­ten. Eva: Kyr­ka! Nej, Linn trod­de in­te på Gud. Vad har du fått det ifrån? Hon var ju ke­mist. Ni­na: Linn och jag pra­ta­de myc­ket om li­vet, och hon ha­de en all­de­les egen syn på hur allt häng­er ihop. Jo­nas: En egen syn. Men vän­ta nu. An­ting­en finns Gud el­ler ock­så finns Gud in­te. Det har väl ingen­ting med vad Linn trod­de att gö­ra. Jag tyc­ker det känns bra att lu­ta sig mot en rit som har tyd­li­ga ra­mar och byg­ger på en fast tro. Ni­na: Du kan väl in­te me­na att du tror på det som står i Bi­beln. Vet du ingen­ting om hur den har kom­mit till? Jo­nas, det här är en helt ny si­da hos dig. Har det med ål­dern att gö­ra? Nej, ska vi hit­ta en and­lig di­men­sion får vi sö­ka in­om oss själ­va. Eva: Gud! Men vad pra­tar ni om? Det var länge se­dan nå­gon vet­tig män­ni­ska äg­na­de sig åt så­da­na fan­ta­si­er. Fak­ta är det en­da jag tror på. Och vad jag vet har forsk­ning­en in­te stött på nå­got som skul­le kun­na kal­las Gud. Av Ann La­ger­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.