En hem­lig pakt

1945

Modern Filosofi - - Så Tänkte Jag -

Jag be­står av många oli­ka be­rät­tel­ser. Om mig som dot­ter till min pap­pa, nor­dis­ten, pro­fes­sorn, med­lem­men i Svens­ka Aka­de­mi­en. En sträng pap­pa, som be­ta­la­de oss barn i re­la­tion till vå­ra skol­be­tyg. El­ler om mig som min mam­mas dot­ter. Mam­ma som ha­de re­tur­bil­jett hem till Tyskland den 1 sep­tem­ber 1939, andra världs­kri­gets ut­brott, och som in­te fick åter­se si­na för­äld­rar för­rän el­va år se­na­re i det sön­der­bom­ba­de Ru­hr­om­rå­det. Min pap­pa över­ta­la­de hen­ne att stan­na i Sve­ri­ge. Ef­ter någ­ra vec­kor var de gif­ta, hon ba­ra 23 år gam­mal, han 36. Så blev hon snart en hem­ma­fru med tre barn i Gö­te­borg, och tog ald­rig sin lä­karex­a­men. Hon fick ald­rig pra­ta tys­ka med oss, för då skul­le bar­nen bli halv­språ­ki­ga, tyck­te pap­pa. Men af­ton­bö­nen läs­te vi på tys­ka, det var vår hem­li­ga pakt. Den kan jag ut­an­till än i dag.

Idéhisto­ri­kern Ka­rin Johannisson be­rät­tar om sitt fi­lo­so­fis­ka liv för Jo­an­na Ro­se.

Någ­ra sud­di­ga bil­der, ”men så ser ju barnd o m e n ut”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.