En an­nan idéhisto­ria

1964

Modern Filosofi - - Så Tänkte Jag -

Jag flyd­de un­dan pap­pas pre­sta­tions­krav från Gö­te­borg till Uppsa­la. Jag vil­le in­te hel­ler vi­sa mi­na väns­ter­sym­pa­ti­er för ho­nom. Jag bör­ja­de med att lä­sa lit­te­ra­tur­ve­ten­skap. Men re­dan un­der min förs­ta fö­re­läs­ning i idéhisto­ria med Ron­ny Am­björns­son viss­te jag att det var idéhisto­ria som jag var in­tres­se­rad av. Men att jag se­na­re skul­le dis­pu­te­ra och så små­ning­om bli pro­fes­sor, det ha­de jag ald­rig trott om mig själv som ung.

Jag skrev min dok­tors­av­hand­ling om mag­ne­ti­sö­rer som syss­la­de med en sorts te­ra­pi på mo­det i bör­jan av 1800-ta­let. Jag viss­te nog in­te att jag la­de mig i en få­ra som od­la­des då i mitt äm­ne, där be­grepp som pre­sen­tism och po­si­ti­vism var skälls­ord. Po­si­ti­vis­men äg­na­de sig ba­ra åt det som var fram­åt­pe­kan­de i histo­ri­en, me­dan vår ge­ne­ra­tion öva­de sig i att ar­be­ta med in­le­vel­se som histo­ri­ker. Det in­ne­bar att vi sko­la­des i en tra­di­tion att med in­le­vel­sen som in­stru­ment od­la ett ge­nu­int in­tres­se ock­så för det som av­vek från mainstream-spå­ret, långt från da­gens sam­hälls­o­ri­en­te­ra­de ve­ten­skaps­hi­sto­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.