För­tryck i prak­ti­ken

2016

Modern Filosofi - - Så Tänkte Jag -

Det mest över­ras­kan­de var att de ha­de så myc­ket egen­makt. Si­grid Hjer­tén är för­mod­li­gen den som var sju­kast, även om jag väl­jer att in­te ta ställ­ning. Hon kun­de upp­trä­da som en di­va, ha­de pri­va­ta klä­der och eget rum. Hon be­ted­de sig pre­cis så som en kvin­na in­te fick be­te sig. Hon var sex­u­ellt ut­le­van­de, hals­star­rig, oför­skämd. Hon var vre­sig och tvångs­mäs­sigt vass i re­pli­ken. Jag är över­ty­gad om att hon straf­fa­des för det; ing­en lä­ka­re in­tres­se­ra­de sig för hen­ne.

Och grund­struk­tu­ren gäl­ler ock­så för da­gens kvin­nor. En re­flek­te­ran­de ung kvin­na vet att hon är un­der­kas­tad norm­för­tryck som hon i själ­va ver­ket ge­nom­skå­dar och ogil­lar, men hon vet sam­ti­digt att det be­lö­nas. Det hand­lar om att va­ra be­hag­full på rätt sätt, in­te ho­ta man­nen. Jag är ing­en po­li­tiskt ak­tiv fe­mi­nist, men hop­pas kun­na vi­sa på hur just för­trycks­struk­tu­rer fun­ge­rar i prak­ti­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.