Vad tänker du på? -

Linn Ols­son

Modern Filosofi - - Vad tänker du på? -

(med häs­ten Six­ten) 15 år, stu­dent. Bor i Lund.

– Jag fun­de­rar på mitt gym­na­si­e­val, för att jag har sökt in till fel pro­gram. Det känns som att jor­den kom­mer att gå un­der på grund av det och jag är rik­tigt stres­sad. Men när jag kom hit till stal­let blev jag gla­da­re för det känns som att häs­tar­na kan för­stå mi­na tan­kar och käns­lor.

(med hun­den Castro) 57 år, lä­ra­re. Bor i Lund .

– Jag tänker på mi­na barns fram­tid, att det ska gå bra för dem och att de ska lyc­kas här i li­vet. Jag jäm­för da­gens sam­häl­le med det jag väx­te upp i. Då var det lät­ta­re för unga att få jobb, egen bo­stad och att eta­ble­ra sig. Li­vet blir vad man gör det till, po­si­tivt tän­kan­de fö­der po­si­tiv attityd och be­mö­tan­de. Det är vik­tigt att ock­så ha fram­tids­tro.

34 år, gra­fisk de­sig­ner. Bor i Lund, men kom­mer från Is­land.

– Jag tänker på skill­na­der­na mel­lan Is­land och Sve­ri­ge och jäm­för min nya värld med min gam­la. Det är bå­de sto­ra och små sa­ker. Allt från kost­na­der­na och väd­ret till att job­boch kar­riär­möj­lig­he­ter­na är så myc­ket stör­re här. Sve­ri­ge är ett av de län­der som Is­land strä­var ef­ter att bli som, och det är så väl­de­sig­nat på många sätt.

87 år, pensionär, ti­di­ga­re rek­tor vid Lunds uni­ver­si­tet, lä­ka­re, för­fat­ta­re och pro­fes­sor. Bor i Lund.

– Jag tänker på dö­den. Det har att gö­ra med min ål­der. Det är en stor hän­del­se i li­vet som är in­tres­sant och som vi al­la har ge­men­samt. Det ska bli in­tres­sant att se hur länge man för­blir död.

(med dot­tern Ju­ni, 3 må­na­der) 29 år, för­äld­ra­le­dig rid­lä­ra­re. Bor i Fly­inge ut­an­för Lund.

–Jag tänker på hur värl­den för­änd­ras från ge­ne­ra­tion till ge­ne­ra­tion och att det känns så olus­tigt att man in­te vet hur värl­den kom­mer att se ut när Ju­ni är stor. Hur kom­mer hon att på­ver­kas av allt runt om­kring? Jag har en ut­ma­ning fram­för mig: att få hen­ne att växa upp med sun­da vär­de­ring­ar i en värld där det finns många män­ni­skor som in­te ser al­las li­ka vär­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.