Så ar­gu­men­te­rar fi­lo­so­fer­na

Modern Filosofi - - Dilemmat -

FORSTÄTTNING

FRÅN

s.13Finns Gud, el­ler finns hen in­te? Här är tre oli­ka fi­lo­so­fis­ka stånd­punk­ter som sys­ko­nen Jo­nas, Ni­na och Linn kan lu­ta sig emot.

Det går att be­vi­sa att Gud finns Kanske kan Jo­nas bli in­spi­re­rad av den ita­li­ens­ke ab­bo­ten och fi­lo­so­fen An­selm av Can­ter­bu­ry (1033–1109) som me­nar att man in­te be­hö­ver tro på Gud ut­an att det fak­tiskt går att be­vi­sa att Gud finns ge­nom ren lo­gik. I en be­römd di­a­log med ”en då­re” för han i be­vis att Gud ”som är så­dan att ing­et stör­re kan ex­i­ste­ra” av just den an­led­ning­en mås­te fin­nas bå­de i vå­ra tan­kar och i verk­lig­he­ten. Många har se­na­re bå­de för­sökt att mot­be­vi­sa re­spek­ti­ve stär­ka An­selms ar­gu­men­ta­tion.

Vi kan fin­na me­ning själ­va Kanske har Ni­na och Linn stött på den ja­pans­ke fe­no­me­no­lo­gen Ha­ji­me Ta­na­be (1885–1962) som, in­spi­re­rad av bå­de So­kra­tes och budd­his­men, byg­ger sin fi­lo­so­fi på tan­ken att vi mås­te be­kän­na vår okun­nig­het innan vi stäl­ler de dju­pa frå­gor­na om li­vet. För fi­lo­so­fi, me­nar han, är in­te en ak­tiv hand­ling – in­te en tro på en gud el­ler ett ställ­nings­ta­gan­de för det ena el­ler det andra. I stäl­let är det en pro­cess som sätts i gång om vi släp­per vå­ra an­ta­gan­den om oss själ­va och över­läm­nar oss till det han kal­lar ”en an­nan makt”.

Gud är me­nings­lös Eva har myc­ket att vin­na på att lä­sa in sig på lo­gis­ka po­si­ti­vis­ter, som till ex­em­pel fi­lo­so­fen Ru­dolf Car­nap (1891–1970). Den­ne häv­dar att me­ta­fy­sis­ka frå­gor är helt me­nings­lö­sa och där­för in­te vär­da att fi­lo­so­fe­ra över. Och or­sa­ken är att det in­te går att va­re sig vi­sa att Gud finns el­ler att ska­pa ex­pe-

Gå in och ar­gu­men­te­ra på mo­dern­fi­lo­so­fi.se

ri­ment som be­vi­sar mot­sat­sen. Så var­för ens bry sig?

Nej, fi­lo­so­fin ska hål­la sig bor­ta från frå­gor ut­an svar och i stäl­let äg­na sig åt att ut­veck­la strikt lo­gisk analys och ve­ten­skap som me­tod, me­nar Car­nap. Av Ann La­ger­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.