FI­LO­SO­FI SCE­NEN

på Bok­mäs­san i Gö­te­borg den 22–25 sep­tem­ber!

Modern Filosofi - - I Detta Nummer: -

PÅ FILOSOFISCENEN kom­mer svens­ka fi­lo­so­fer och för­fat­ta­re sam­ta­la un­der bok­mäs­sans al­la da­gar. Ur pro­gram­met: • Le­na An­ders­son ta­lar om sin fi­lo­so­fis­ka fa­vo­rit­frå­ga • Pro­fes­so­rer­na Hans Ruin och Tor­björn Tännsjö med­ver­kar i P1:s Fi­lo­so­fis­ka rum­met. De kom­mer att sam­ta­la på sam­ma te­ma som i ar­ti­keln på si­dan 54 i det­ta num­mer, näm­li­gen att de är oen­se om allt! • Ka­rim Je­ba­ri ta­lar med Jo­an­na Ro­se om ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens • Le­na Hall­de­ni­us om mänsk­li­ga rät­tig­he­ter • Christian Munt­he om me­di­cinsk etik • Sven-eric Li­ed­man om det ame­ri­kans­ka va­let • Lars Den­cik ta­lar om kos­mo­po­li­tism • Och många fler. Se he­la pro­gram­met på ve­ten­skaps­me­dia.se/ bok­mas­san

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.