Fi­lo­so­fi för livsnju­ta­re

Modern Filosofi - - Intro -

En he­do­nist an­ser att njut­ning och från­va­ro av li­dan­de är det en­da i li­vet som är vär­de­fullt i sig självt. I folk­mun för­knip­pas he­do­nis­men med ett kort­sik­tigt njut­nings­sö­kan­de, men så be­hö­ver det in­te va­ra. Den an­ti­ke he­do­nis­ten Epikuros (341–270 f.kr.) upp­ma­na­de tvärtom folk att hål­la sig bor­ta från nö­jen som shop­ping, sex och god mat, ef­tersom det skul­le öka de­ras be­gär och där­med de­ras li­dan­de. Det är ljusår från dagens bild av epikurén som en lev­nads­glad fin­sma­ka­re.

Sin stor­hets­tid fick he­do­nis­men med den brit­tis­ke uti­li­ta­ris­ten Je­re­my Bentham (1748– 1832), som me­na­de att vi bör max­i­me­ra lyc­kan för så många män­ni­skor som möj­ligt. Han upp­fann till och med en egen kal­kyl, som skul­le gö­ra det möj­ligt att be­räk­na vil­ket hand­lingsal­ter­na­tiv som gav upp­hov till störst njut­ning.

Benthams stu­dent John Stu­art Mill (1806– 73) in­vän­de att det in­te kan va­ra bätt­re med en nöjd då­re än en otill­freds­ställd So­kra­tes. Där­för ut­veck­la­de han en egen va­ri­ant av he­do­nis­men, som skat­ta­de in­tel­lek­tets njut­ning­ar hög­re än krop­pens.

I dag står he­do­nis­men lågt i kurs bland fi­lo­so­fer­na, ef­tersom det bå­de tycks fin­nas ex­em- pel på njut­ning som in­te är vär­de­full, till ex­em­pel sa­dis­tisk tor­tyr, och vär­den som in­te kan re­du­ce­ras till njut­ning, till ex­em­pel san­ning.

Ett vik­tigt ar­gu­ment mot he­do­nis­men är den ame­ri­kans­ke filosofen Ro­bert No­zicks (1938–2002) så kal­la­de upp­le­vel­se­ma­skin. Fö­re­ställ dig att du blev er­bju­den att kopp­la ditt med­ve­tan­de till en ma­skin som gav dig en out­sin­lig ström av fan­tas­tis­ka er­fa­ren­he­ter, ut­an att du viss­te att de var overk­li­ga. Skul­le du då gö­ra det på livs­tid? De fles­ta män­ni­skor sva­rar nej. Det vi­sar en­ligt No­zick att verk­lig­het är vik­ti­ga­re än njut­ning. Av Staffan Eng

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.