BLEV NAZIST PÅ 24 TIM­MAR

Modern Filosofi - - Intro -

Det tog ba­ra 24 tim­mar för Micro­softs nya sats­ning in­om ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens att för­vand­las från oskyldig 19- åring till Hit­ler­be­und­ra­re med in­ces­tu­ö­sa sex­an­spel­ning­ar.

Tay­lor var en pro­gram­va­ra för kom­mu­ni­ka­tion med främst unga män­ni­skor. Tay, som hon kal­la­de sig, för­sågs med ung­doms­slang, och ge­nom att sva­ra på med­de­lan­den från 18–24-åring­ar skul­le hon grad­vis för­bätt­ra sin för­må­ga att fö­ra en­ga­ge­ran­de sam­tal.

Men mo­ra­len slä­pa­de ef­ter när hon in­om ett dygn anam­ma­de ra­sis­tis­ka och sex­is­tis­ka idéer som hon ut­tryck­te på sitt Twit­ter­kon­to. När hon bör­ja­de be­röm­ma Hit­ler be­stäm­de Micro­soft sig för att stänga av hen­ne och tog bort de mest upp­se­en­de­väc­kan­de ut­ta­lan­de­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.