Full­kom­ligt

Modern Filosofi - - Essa -

vär­de­lös råd­gi­va­re i mel­lan­mänsk­li­ga ären­den.

DET FINNS EN mängd ge­ne­rel­la, sta­tis­tiskt på­vis­ba­ra skill­na­der mel­lan kvin­nor och män, till ex­em­pel, så även mel­lan tjoc­ka och sma­la, kor­ta och långa, svar­ta och vi­ta, fris­ka och sju­ka, ri­ka och fat­ti­ga, in­tel­li­gen­ta och … ja, man kan hit­ta på vil­ka grup­per som helst. Skill­na­der finns, och väl­digt of­ta finns ock­så go­da skäl att upp­fat­ta dem som orätt­vi­sor, vär­da att be­käm­pa. Vi­da­re är det så att många av des­sa orätt­vi­sor är av eko­no­misk och/el­ler an­nan kul­tu­rell art, me­dan and­ra kan för­kla­ras med ge­ne­tiskt arv och and­ra bi­o­lo­gis­ka fak­to­rer.

Så­da­na bi­o­lo­giskt be­ting­a­de orätt­vi­sor bör stu­de­ras, ve­ten­skap­ligt, och lär­do­mar­na kan kom­ma väl till pass i vår evi­ga strä­van att mot­ver­ka all värl­dens orätt­vi­sor, men att i det ar­be­tet sö­ka mo­ra­lisk vägledning i na­tu­ren el­ler ens bland dem som ge­men­li­gen kal­las na­tur­folk är ba­ra il­la ge­nom­tänkt. Visst, man kan sä­kert hit­ta ett el­ler an­nat gen­kom­plex vars pro­te­in­pro­duk­tion i nå­gon me­ning gyn­nar so­li­da­ri­tet och all­män bus­sig­het, men jag är över­ty­gad om att man i män­ni­skans bi­o­lo­gi kan fin­na bra myc­ket bätt­re stöd för dik­ta­tur, mobb­ning, sex­ism, lögn­ak­tig­het, mord­lyst­nad, ra­sism, gi­rig­het och fan vet allt. Na­tu­ren är in­te att le­ka med. Som rät­te­snö­re är den en ka­ta­strof.

Kal­la mig vad som helst, men in­te na­tur­vän. Vän­skap är för mig dub­bel­rik­tad, och na­tu­ren klic­kar sak­löst bort var­je så­dan för­frå­gan. Att jag li­ka fullt är be­redd att gå väl­digt långt för att vär­na den­na na­tur, dess mång­fald, eko­sy­stem och skön­hets­vär­den, det hör in­te hit.

[NA­TUR & KUL­TUR]

Boken stäl­ler frå­gan: Hur kan vi, med den kun­skap vi har i dag, ac­cep­te­ra att vi rör oss mot en oå­ter­kal­le­lig för­stö­rel­se av vår egen livsmil­jö? Om tek­nik och ut­veck­ling, politik och eko­no­mi, ide­o­lo­gi och bi­o­lo­gi, med bil­der från ho­ta­de na­tur­li­ga mil­jö­er i Sve­ri­ge av fo­to­gra­fen Mar­cus El­merstad.

David Jonstad Jor­dad – Enkla­re liv i kol­lap­sens skug­ga

[ORDFRONT]

Jor­dad stäl­ler frå­gan hur vi ska för­sör­ja oss när kri­ser­na för­dju­pas och det glo­ba­la ma­ski­ne­ri­et bör­jar fal­la isär. David Jonstad vill in­spi­re­ra till mer jord­nä­ra sätt att le­va på pla­ne­ten ut­an att läg­ga be­slag på and­ras re­sur­ser.

Las­se Berg Gry­ning över Ka­la­ha­ri

[ORDFRONT]

Den förs­ta boken i en se­rie av tre som bland an­nat sam­man­fat­tar den se­nas­te forsk­ning­en om män­ni­skans evo­lu­tion och histo­ria. Las­se Berg fram­hål­ler em­pa­ti och med­käns­la som en för­bi­sedd del av vårt arv.

Gö­ran Grei­der Den so­li­da­ris­ka ge­nen

[ORDFRONT]

Även Gö­ran Grei­der tar i sin de­batt­bok av­stamp i evo­lu­tions­bi­o­lo­gi och mo­dern hjärn­forsk­ning som vi­sar på att vi män­ni­skor är en sam­ar­be­tan­de art. Men vi har än­nu in­te fun­nit det sam­häl­le som pas­sar oss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.