Hur ska jag gö­ra?

Modern Filosofi - - Ledareintro- -

NÄR SKA TACKKORTEN EF­TER en när­stå­en­des död skic­kas ut? Ska det va­ra för­tryckt text el­ler hand­skri­vet? Vil­ka ska tac­kas? De som var på be­grav­ning­en? El­ler ba­ra de som har hört av sig och skänkt min­nes­gå­vor?

Al­la de si­tu­a­tio­ner som li­vet för­sät­ter oss i ger upp­hov till frå­gor om hur vi ska be­te oss för att in­te för­bi­se, så­ra, upp­rö­ra.

Jour­na­lis­ten Mag­da­le­na Rib­bing fyl­ler ett stort be­hov där­vid­lag – det har bli­vit up­pen­bart ge­nom hen­nes fram­gång­ar med den mång­å­ri­ga frå­ge­spal­ten i Da­gens Ny­he­ter och med hen­nes böc­ker.

I Staf­fan Engs por­trätt på si­dan 48 be­rät­tar Mag­da­le­na Rib­bing om hur etik och eti­kett blan­das i hen­nes frå­ge­spalt och hur frå­gor­na allt­mer kom­mit att tip­pa över från van­lig eti­kett, som hur man vi­ker ser­vet­ter, till så­dant som vad man gör om nå­gon bör­jar sä­ga ra­sis­tis­ka sa­ker på en mid­dag. Si­tu­a­tio­ner som man in­te vill ham­na i. Som in­te ba­ra krä­ver vett, ut­an ock­så li­te råg i ryg­gen.

Ha­de vi va­rit bätt­re rus­ta­de om vi ha­de läst åt­ta tim­mar fi­lo­so­fi per vec­ka i sko­lan som man gör på vis­sa gym­na­si­e­lin­jer i Frank­ri­ke? Frans­män­nen upp­le­ver att fi­lo­so­fi är en del av de­ras iden­ti­tet, och om det­ta skri­ver Ka­rin Elfving i ett re­por­tage på si­dan 32. Står de rus­ta­de nu när den po­li­tis­ka si­tu­a­tio­nen i Frank­ri­ke blir allt­mer till­spet­sad, in­te minst i för­hål­lan­de till re­li­giö­sa ut­tryck?

Det spörs. Nå­got po­si­tivt svar på den frå­gan ger in­te ut­veck­ling­en just nu. Å and­ra si­dan vet man in­te hur lä­get ha­de va­rit fi­lo­so­fi­lek­tio­ner­na för­u­tan. Ce­ci­lia Christ­ner Ri­ad, chefre­dak­tör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.