En sann cir­kus

Modern Filosofi - - Intro- -

FÖRMa­hat­ma Gand­hi var san­ning­en det cen­tra­la. Ope­ran Sa­ty­agra­ha hand­lar om den unge Gand­his tid i Syd­af­ri­ka, då han upp­täck­te san­ning­ens väg, sa­ty­agra­ha, som var bör­jan till det vi kal­lar ci­vilt mot­stånd.

Ma­hat­ma Gand­hi blev som ad­vo­kat den in­dis­ka mi­no­ri­te­tens för­käm­pe mot de vi­tas dis­kri­mi­ne­ring i Syd­af­ri­ka och ut­veck­la­de se­dan si­na me­to­der i kam­pen mot det brit­tis­ka väl­det i In­di­en.

Sa­ty­agra­ha är san­skrit av sa­tya, ’san­ning’, och āgra­ha, ’fast­hål­lan­de’, ’en­vis­het’. Att hål­la fast vid san­ning­en och där­med in­te sam­ver­ka kan ut­vid­gas till ohör­sam­het: väg­ran att ly­da orätt­fär­di­ga la­gar och att be­ta­la skatt. Så­dan väg­ran att ly­da är, en­ligt Gand­hi, ef­fek­ti­va­re än väp­nat upp­ror. Gand­hi bygg­de sin tes om ic­ke-våld, ahim­sa, på över­ty­gel­sen att ing­et var­ak­tigt kan byg­gas på våld; våld alst­rar våld. Och så länge män­ni­skor be­härs­kas av li­del­ser kan in­te själv­sty­rel­se för­verk­li­gas; den ytt­re fri­he­ten be­ror av den in­re.

Sa­ty­agra­ha av den ame­ri­kans­ke ton­sät­ta­ren Philip Glass ges på Fol­ko­pe­ran i Stock­holm i sam­ar­be­te med Cir­kus cir­kör till och med no­vem­ber. Den fram­förs på san­skrit med en sam­man­fat­tan­de över­sätt­ning till svens­ka. Av Ce­ci­lia Christ­ner Ri­ad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.