Fi­lo­so­fi som be­ta­lar sig

Modern Filosofi - - I- Ntro -

USA LÖ­NAR det sig att stu­de­ra fi­lo­so­fi på uni­ver­si­tet, men in­te i Sve­ri­ge. Det vi­sar en rap­port av Sha­ron Ri­der, pro­fes­sor i te­o­re­tisk fi­lo­so­fi vid Uppsa­la uni­ver­si­tet. Hon har jäm­fört sta­tistik över ar­bets­lös­het och lö­ne­ni­vå­er för svens­ka och ame­ri­kans­ka hu­ma­nis­ter.

”En rad rap­por­ter vi­sar att hu­ma­nis­ter i Sve­ri­ge tjä­nar mind­re än de som har gått yr­kes­ut­bild­ning­ar el­ler ut­bild­ning­ar med tek­nisk el­ler eko­no­misk in­rikt­ning”, skri­ver Sha­ron Ri­der.

I USA är det eko­no­mis­ka ut­bild­nings­vär­det för den som stu­de­rar histo­ria el­ler fi­lo­so­fi in­te läg­re än för den som stu­de­rar fö­re­tagse­ko­no­mi el­ler mark­nads­fö­ring. En­ligt rap­por­ten finns det ve­ten­skap­ligt stöd för att hu­ma­nis­tis­ka ut­bild­ning­ar bätt­re än and­ra ut­bild­ning­ar ger så kal­la­de över­för­ba­ra kom­pe­ten­ser, det vill sä­ga läs- och skriv­fär­dig­he­ter samt ökad ana­ly­tisk för­må­ga.

”En ut­bild­ning i fi­lo­so­fi kan va­ra mer krä­van­de än de fles­ta and­ra och le­der i många fall till en myc­ket hög ni­vå av ana­ly­tisk så­väl som språk­lig för­må­ga, ut­an att man i för­väg vet ex­akt hur den­na hö­ga kom­pe­tens kom­mer att an­vän­das”, skri­ver Sha­ron Ri­der.

”I stäl­let för att för­sö­ka få in fler stu­den­ter på yr­kes­in­rik­ta­de ut­bild­ning­ar, bör Sve­ri­ge sat­sa på att fler stu­den­ter lä­ser kur­ser som ger över­för­bar kom­pe­tens och att des­sa kur­ser stäl­ler sam­ma hö­ga krav som ut­mär­ker de sto­ra hu­ma­nis­tis­ka ut­bild­ning­ar­na i USA.” Av Ce­ci­lia Christ­ner Ri­ad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.