Är al­la kor­par svar­ta?

Modern Filosofi - - Intro- -

Att dra en­skil­da slut­sat­ser – till ex­em­pel ”den här kor­pen är svart” – från ge­ne­rel­la på­stå­en­den – till ex­em­pel ”al­la kor­par är svar­ta” – är en­kelt. Så­da­na slut­led­ning­ar är lo­giskt gil­ti­ga, där­för att all in­for­ma­tion i slut­sat­sen re­dan finns i pre­mis­ser­na. Mot­sat­sen – till ex­em­pel att dra slut­sat­sen ”al­la kor­par är svar­ta” el­ler ”näs­ta ob­ser­ve­ra­de korp kom­mer ock­så att va­ra svart” från en mängd oli­ka ob­ser­va­tio­ner av ty­pen ”den här kor­pen är svart” – kal­las för in­duk­tion. Så­da­na slut­led­ning­ar är in­te lo­giskt gil­ti­ga, men vi mås­te än­då för­li­ta oss på dem i bå­de var­dags­li­vet och ve­ten­ska­pen. In­duk­tions­pro­ble­met stäl­ler frå­gan om des­sa slut­sat­ser kan rätt­fär­di­gas över hu­vud ta­get.

Det var den skots­ke fi­lo­so­fen Da­vid Hu­me (1711–76) som upp­märk- sam­ma­de pro­ble­met. Han me­na­de att in­duk­ti­va slut­led­ning­ar ba­ra är gil­ti­ga un­der för­ut­sätt­ning att na­tu­ren är lag­bun­den, men att den­na lag­bun­den­het i sin tur ba­ra kan be­vi­sas med hjälp av in­duk­tion ge­nom att dra den ge­ne­rel­la slut­sat­sen ”na­tu­ren är all­tid lag­bun­den” från en­skil­da ob­ser­va­tio­ner. Det blir allt­så ett cir­kel­be­vis, som en­ligt Hu­me vi­sar att in­duk­tio­nen sak­nar för­nuftsmäs­sig grund.

I dag hand­lar dis­kus­sio­nen om in­duk­tion sna­ra­re om san­no­lik­het och hur man ska kun­na skil­ja mel­lan bra och då­li­ga in­duk­ti­va slut­led­ning­ar. Dess­utom har den ame­ri­kans­ke fi­lo­so­fen Nel­son Good­man (1906–98) pre­sen­te­rat ett nytt in­duk­tions­pro­blem, som in­ne­bär att sam­ma ob­ser­va­tio­ner ver­kar kun­na ge in­duk­tivt stöd till två lo­giskt ofören­li­ga hy­po­te­ser.

En­ligt Good­man stö­der näm­li­gen sat­sen ”al­la ob­ser­ve­ra­de sma­rag­der fö­re tid­punk­ten t är grö­na” in­te ba­ra sat­sen ”al­la sma­rag­der är grö­na”, ut­an ock­så sat­sen ”al­la sma­rag­der är ’grue’”, där ’grue’ de­fi­nie­ras som ”grön fö­re tid­punk­ten t och blå ef­ter tid­punk­ten t”. Av Staf­fan Eng

” EN PIPA SNUS”

”Ett per­spek­tiv, som jag in­te an­ser ore­a­lis­tiskt, är att mänsk­lig­he­ten går mot sin un­der­gång som zoo­lo­gisk art. Per­spek­ti­vet har of­ta i ti­der av oro och om­välv­ning upp­rört män­ni­skor­na. Men jag tror, att det har en me­ra hot­full bak­grund i verk­lig­he­ten nu än ti­di­ga­re. Jag kan in­te för egen del fin­na det sär­skilt upp­rö­ran­de. En gång skall med sä­ker­het män­ni­skan som art upp­hö­ra att fin­nas; om det sker ef­ter någ­ra hund­ra tu­sen år el­ler ett par sek­ler, är i det kos­mis­ka per­spek­ti­vet en pipa snus.” 100 år skul­le den fin­lands­svens­ke fi­lo­so­fen Ge­or­ge Hen­rik von Wright ha fyllt i år. Citatet är häm­tat ur

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.