Fritt fram för kli­matåt­gär­der

Modern Filosofi - - I- Ntro -

en li­berD ta­ri­ans­ka stånd­punk­ten tillå­ter ing­et som mins­kar män­ni­skors fri­het. Po­li­ti­ker med en ny­li­be­ral mo­ral­fi­lo­so­fisk stånd­punkt age­rar där­för of­ta som broms­klos­sar i kli­mat­frå­gan. Men en­ligt Ol­le Torp­man, som har dis­pu­te­rat i fi­lo­so­fi vid Stock­holms uni­ver­si­tet i år, tillå­ter li­ber­ta­ri­a­nis­men vid när­ma­re analys en hel del stat­li­ga åt­gär­der som rå­der bot på kli­mat­för­änd­ring­ar­na.

– Bå­de pri­vat­per­so­ner och re­ge­ring­ar tillåts age­ra, på grund av att allt­för sto­ra ut­släpp bå­de in­skrän­ker fri­he­ten för and­ra och krän­ker rät­tig­he­ter, sä­ger Ol­le Torp­man.

Li­ber­ta­ri­a­nis­men för­dö­mer till och med ak­ti­vi­te­ter som ut­släpp av växt­hus­ga­ser, ut­tag av fos­si­la bräns­len och skogs­sköv­ling.

– När vi släp­per ut växt­hus­ga­ser i sto­ra mäng­der in­kräk­tar vi på and­ra män­ni­skors ter­ri­to­ri­er ut­an de­ras sam­tyc­ke. När vi ut­vin­ner för myc­ket na­tur­re­sur­ser tar vi in­te hän­syn till and­ra män­ni­skors rätt. Det är säl­lan som ol­je­borr­ning, kol­bryt­ning och regn­skogs­sköv­ling re­spek­te­rar and­ras rät­tig­he­ter.

– Li­ber­ta­ri­a­nis­men kan in­te ge stöd till en pas­siv el­ler brom­san­de håll­ning i kli­mat­frå­gan. Kanske är det till och med så att den mer än and­ra stånd­punk­ter krä­ver att vi dras­tiskt mins­kar vå­ra ut­släpp. Och vårt re­sur­san­vän­dan­de. Av Ce­ci­lia Christ­ner Ri­ad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.