Kon­flik­ten le­ver i mig

1940

Modern Filosofi - - Så Tänkte Jag -

Jag är född 1940 och väx­te upp i Stock­holm, Lund och USA. Min pap­pa var ma­te­ma­ti­ker och mam­ma ut­bil­dad so­lo­pi­a­nist, även om hon in­te kom att ar­be­ta i sitt yr­ke. De­ras re­la­tion präg­la­des un­der ytan he­la ti­den av en mot­sätt­ning mel­lan ve­ten­ska­pen och kons­ten, även om jag som barn in­te för­stod nå­got av det. Kon­flik­ten le­ver i mig i vux­en ål­der, bå­de som män­ni­ska och för­fat­ta­re. Nog mer än jag anar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.