Mitt i väns­ter­vå­gen

1968

Modern Filosofi - - Så Tänkte Jag -

Jag flyt­ta­de till Gö­te­borg för att lä­sa lit­te­ra­tur­histo­ria. Mil­jön där var mer spän­nan­de än i det aka­de­mis­ka Lund. Jag spe­la­de te­a­ter och fick vän­ner för li­vet. Till­sam­mans med bland and­ra Ca­rin Mann­hei­mer och Jan Stol­pe star­ta­de jag tid­skif­ten Kom­ma som ut­gavs av Bon­ni­ers. Den präg­la­des av en ny­marx­is­tisk fi­lo­so­fi med röt­ter i Frank­ri­ke. Jag för­sök­te för­stå den marx­is­tis­ka te­o­rin, läs­te nog Ka­pi­ta­let, men kom ald­rig in i det tän­kan­det.

Till­sam­mans med Ron­ny Am­björns­son, idéhisto­ri­kern, skrev jag 1969 en pjäs om de tys­ka re­vo­lu­tio­nä­rer­na Ro­sa Lux­em­burg och Karl Lie­b­knecht som sat­tes upp på Stads­tea­tern i Gö­te­borg. Den hand­la­de om kon­flik­ten mel­lan hen­nes tro på en spon­tan re­volt och en by­rå­kra­tisk stat, som Tyskland vid den ti­den, el­ler det bol­sje­vi­kis­ka Sov­jet. En mot­sätt­ning som även gäl­ler mig som kvin­na i en värld till stor del styrd och for­mad av män.

Kon­flik­ten mel­lan ve­ten­skap och konst le­ver i Ag­ne­ta Plei­jel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.