Sök­te sva­ren

1959

Modern Filosofi - - Så Tänkte Jag -

Ef­ter att ha ar­be­tat som lär­ling hos fle­ra ke­ra­mi­ker i mer än ett år tänk­te jag att sva­ret på mi­na ex­i­sten­ti­el­la frå­gor bor­de sö­kas bland al­la de fi­lo­so­fer som re­flek­te­rat över till­va­rons myste­ri­er. Där­för läs­te jag fi­lo­so­fi på uni­ver­si­te­tet. Jag blev myc­ket in­tres­se­rad av Witt­genste­in, sär­skilt av klyf­tan mel­lan språk och med­ve­tan­de. Mås­te vi ti­ga om det vi in­te kan for­mu­le­ra i språ­ket? som han ut­tryck­te det. Det påmin­de mig om mi­na för­äld­rars re­la­tion. Jag för­stod in­te och kun­de där­för in­te hel­ler sät­ta ord på vad som på­gått.

år skul­le flyt­tas längst bak i tid­ning­en och ham­na in­till por­ran­non­ser­na, hop­pa­de jag av. tets­sö­kan­de, som in­ne­hål­ler en läng­tan att för­stå barn­do­men och mitt liv. De är skild­ring­ar av spän­nings­fäl­ten mel­lan krop­pen och sjä­len, mel­lan ste­la reg­ler och ska­pan­de liv.

För mig hand­lar re­li­gi­on om språk, lit­te­ra­tur, mu­sik, konst … om allt det som över­skri­der det mät­ba­ra. Re­li­gi­on hand­lar om kär­lek, ero­tik och po­e­si – som för­fattar­vän­nen Bir­git­ta Trot­zig ut­tryck­te det un­der ett av vå­ra sam­tal.

LEIB­NIZ

Född: 1 ju­li år 1646 i Leip­zig. Kar­riär: Dok­tors­grad i ju­ri­dik vid 20 års ål­der. Av­böj­de en pro­fes­sur för att han ha­de ”helt and­ra fram­tids­per­spek­tiv”. Le­da­mot av högs­ta dom­sto­len och bib­li­o­te­ka­rie med upp­gift att skri­va hu­set Braunschweigs histo­ria – vid sin död ha­de han kom­mit fram till år 1009. Ak­tu­ell: I år är det 300 år se­dan hans död den 14 no­vem­ber år 1716 i Han­no­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.