Det omed­vet­nas be­ty­del­se

1980

Modern Filosofi - - Så Tänkte Jag -

Ef­ter att ha läm­nat Af­ton­bla­det, ny­se­pa­re­rad och ut­an nå­gon fall­skärm, vil­le jag skri­va på egen hand. Jag var de­pri­me­rad och or­ka­de in­te ens lä­sa tid­ning­en, men jag skrev ner star­ka bil­der som kom för mig. Jag skrev på lap­par; of­ta var de ned­teck­na­de or­den obe­grip­li­ga. Snart fyr­tio gam­mal åk­te jag till Sig­tu­nastif­tel­sen ut­an­för Stock­holm – och kom där­i­från med dikt­sam­ling­en Äng­lar, dvär­gar. Un­der ar­be­tet med den in­såg jag det omed­vet­nas sto­ra be­ty­del­se i vå­ra liv. Min förs­ta ro­man, Vind­spe­ja­re, var ett nytt för­sök att för­stå hur omed­ve­tet och med­ve­tet sam­spe­lar i verk­lig­he­ten. Och mi­na se­na­re ro­ma­ner är kanske även de ut­tryck för sam­ma iden­ti-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.