Den sto­ra gå­tan

1991

Modern Filosofi - - Så Tänkte Jag -

Ett de­cen­ni­um av ut­ma­ning­ar. I Bi­bel­kom­mis­sio­nen del­tog jag i över­sätt­ning­en av Hö­ga Vi­san, den­na om­stör­tan­de skild­ring av kär­le­ken. Jag ef­ter­träd­de To­mas Tran­strö­mer se­dan han ha­de drab­bats av en stro­ke. I he­la hans dikt­verk finns en re­li­giös fö­re­ställ­ning som bot­ten-klang, likt den sto­ra gå­tan.

Som barn ha­de jag sökt fin­na Gud, även om min fa­milj sak­na­de re­li­giös bak­grund. Som vux­en blev det allt tyd­li­ga­re för mig att va­let stod mel­lan att fö­re­stäl­la sig att allt ba­ra är en slump­mäs­sig evo­lu­tio­när pro­cess och att tro på att det finns en sär­skild me­ning med vå­ra liv. Jag val­de det se­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.