En värld i ka­os

2016

Modern Filosofi - - Så Tänkte Jag -

När jag tit­tar mig om­kring ser jag en värld i ka­os. Män­ni­skans in­du­stri­pro­duk­tion su­ger ut jor­den och det som räk­nas är ett ma­te­ri­a­lis­tiskt syn­sätt på till­va­ron. Jag und­rar of­ta vart vå­ra sjä­lar har ta­git vägen. Ho­ten mot vår pla­net, po­li­ti­ker som in­te in­ser vart vi är på väg och en de­mo­kra­ti som är i kris … många upp­le­ver i dag att de­ras liv sak­nar me­ning. Som för­fat­ta­re för­sö­ker jag fånga de ex­i­sten­ti­el­la frå­gor­na i ord. Tho­mas Ler­ner är jour­na­list på Da­gens Ny­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.