Alex­an­der Statho­pou­los dis­pu­te­ra­de 2015 på en av­hand­ling om av­sikt­lig hand­ling.

Modern Filosofi - - A- Rti­kel -

in­stagram­nings­bar parad­rätt?

Al­la al­ter­na­tiv ver­kar ha si­na nack­de­lar: Man för­lo­rar tid el­ler peng­ar. El­ler så blir man li­te tjoc­ka­re el­ler hung­rig och sur för länge.

Om hu­mö­ret hål­ler i sig, och man fort­fa­ran­de är på jakt ef­ter det per­fek­ta al­ter­na­ti­vet, kan man bli loc­kad att er­sät­ta ett mål mat med den där bru­na häl­so­så­sen som finns i livs­me­dels­af­fä­rer­na och som går un­der namn som Nut­ri­lett, Na­tur­di­et, Mo­di­fast, Di­et Sha­ke, Al­lé­vo – up­pen­bar­li­gen finns en mark­nad – och på in­ter­net­postor­der ( som det hip­pa­re Soylent).

För­säl­jar­na lo­var be­fri­el­se: Du slip­per fet­ma och ohäl­sa, du be­hö­ver in­te läng­re pla­ne­ra di­na mål­ti­der och in­te hel­ler kö­pa mat. Du spa­rar kanske peng­ar, och de­fi­ni­tivt tid. Kanske är det in­te li­ka gott som mat, men möj­li­gen går det att för­bätt­ra så­sen i fram­ti­den el­ler ju­ste­ra vå­ra för­vänt­ning­ar på den?

Det här är ett sätt att tän­ka på sitt ätan­de: som ett krång­ligt na­vi­ge­ran­de för att und­vi­ka hin­der och upp­nå mål. Och jag tror att många tän­ker just så. Dess­utom tror jag att det är tan­kar­na som ska­par käns­lan av att mat är en bör­da, att det vo­re bäst om man kun­de upp­nå si­na mål – njut­ning, nä­ring och så vi­da­re – ut­an att krång­la med mat.

Vis­par ägg

Tän­ker ut ett spän­nan­de sam­tal­säm­ne

Bju­da på en oför­glöm­lig mid­dag

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.