För att

Modern Filosofi - - Artike L - -

gans­ka li­te upp­märk­sam­het, är att vi of­ta gör en sak för att gö­ra fle­ra and­ra sa­ker: re­ser sig för att sträc­ka på sig, se ef­ter vad det är för vä­der, ringa en vän och för att gö­ra mäng­der av and­ra sa­ker.

Vå­ra pro­jekt kan in­te ba­ra för­gre­na sig. De kan ock­så växa sam­man. För vi gör of­ta två el­ler fle­ra sa­ker för att upp­nå ett spe­ci­fikt mål. Till ex­em­pel kan jag vis­pa ägg och dess­utom – kanske på sam­ma gång – tän­ka ut ett trev­ligt sam­tal­säm­ne, bju­da på en oför­glöm­lig mid­dag. Så här:

När vi har för­stått att vå­ra gö­ro­mål kan bil­da ked­jor, att des­sa kan för­gre­na sig och för­e­na sig, och att de till sy­nes kan bli gans­ka långa ( jag kö­per den här skjor­tan för att ta på mig den, för att bli fin på tors­dag, för att im­po­ne­ra på …, för att …), så bör­jar det ver­ka tro­ligt att det mesta en män­ni­ska gör är ett me­del för att upp­nå en mängd mål, som in­går i yt­ter­li­ga­re ked­jor, som bil­dar ett kom­pli­ce­rat nät­verk och som till­sam­mans kan sä­gas ut­gö­ra en män­niskas he­la livs­pro­jekt.

Hur pas­sar då ätan­det in i den här in­stru­men­tel­la ord­ning­en? Sva­ret är att ätan­det pas­sar in på många stäl­len, ef­tersom det kan va­ra bå­de ett mål och ett me­del för en mängd and­ra ak­ti­vi­te­ter. Vi kan bör­ja med att ge någ­ra ex­em­pel på si­tu­a­tio­ner där ätan­det är ett me­del:

Kko­re­väl­ter man in­te för att vi­sa upp sig, ut­an för att det går snabbt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.