Vad ska bort?

?

Modern Filosofi - - Klurig Intro- T- Vilken -

Nu blir det satslo­gik. Ett lo­giskt ar­gu­ment ka­rak­te­ri­se­ras av att pre­mis­ser­na ga­ran­te­rar slut­sat­sen. Så är fal­let om det in­te finns nå­gon si­tu­a­tion som gör pre­mis­ser­na san­na och slut­sat­sen falsk. Det­ta med­för att

slut­sats som helst föl­jer lo­giskt av mot­sä­gel­se­ful­la pre­mis­ser. Av ‘Stock­holm är rent och Stock­holm är in­te rent’ föl­jer lo­giskt vil­ket på­stå­en­de som helst, till ex­em­pel ’Al­la kat­ter är ro­bo­tar’. Ef­tersom en mot­sä­gel­se in­te kan va­ra sann så kan in­te pre­mis­sen va­ra sann och slut­sat­sen falsk. Den­na prin­cip kal­las ibland ex fal­so quod­li­bet (un­ge­fär: från det fals­ka vad som helst). De fles­ta lo­gi­ker hål­ler med om att det­ta är kontrain­tui­tivt. Vis­sa går dock läng­re och häv­dar att prin­ci­pen mås­te av­lägs­nas från lo­gi­ken.

Men det är in­te opro­ble­ma­tiskt. Föl­jan­de ar­gu­ment vi­sar att vi in­te be­hö­ver nå­gon sär­skild ex fal­so quod­li­bet- re­gel. Vad som helst kan här­le­das ur en mot­sä­gel­se med hjälp av de grund­läg­gan­de reg­ler som vi re­dan har. Var­je steg i ar­gu­men­tet ne­dan ver­kar rim­ligt, men till­sam­mans ger de vil­ken slut­sats som helst. Ut­ma­ning­en blir att av­gö­ra vil­ken av prin­ci­per­na som ska över­ges, till ex­em­pel:

1. Stock­holm är rent och Stock­holm är in­te rent (pre­miss). 2. Stock­holm är rent (från 1). 3. Stock­holm är rent el­ler Al­la kat­ter är ro­bo­tar (från 2). 4. Stock­holm är in­te rent (från 1). 5. Al­la kat­ter är ro­bo­tar (från 3 och 4).

För att få ra­der­na 2 och 4 an­vänds en re­gel i satslo­gi­ken som sä­ger att om den sats som fås ge­nom att sam­man­fo­ga två sat­ser med ett ”och” är sann är de bå­da sat­ser­na ock­så san­na.

Rad 3 är gil­tigt ef­tersom det en­da vi krä­ver för att en sam­man­sätt­ning ska va­ra sann här är att åt­minsto­ne nå­got av dess led är sant. Ef­tersom vi har vi­sat att ’Stock­holm är rent’, mås­te det ock­så va­ra sant att ’Stock­holm är rent el­ler Al­la kat­ter är ro­bo­tar’.

Rad 5 är gil­tigt ef­tersom om sam­man­sätt­ning­en i steg 3 är sann och vi i steg 4 får ve­ta att ett av le­den är falskt, så mås­te det and­ra va­ra sant.

Vi har an­vänt tre grund­läg­gan­de lo­gis­ka reg­ler. Om var­je re­gel är ac­cep­ta­bel mås­te kom­bi­na­tio­nen rim­li­gen ock­så va­ra det. Allt­så föl­jer vad som helst av en mot­sä­gel­se!

Så hur lö­ser vi det­ta? An­ting­en sväl­jer vi att vad som helst föl­jer av en mot­sä­gel­se, el­ler så ger vi upp nå­gon av reg­ler­na. Men vil­ken? Sa­ma Aga­hi är dok­to­rand i te­o­re­tisk fi­lo­so­fi, Stock­holms uni­ver­si­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.