Li­ka barn le­ka bäst

Modern Filosofi - - In­tro -

Jäm­lik­he­tens grund­läg­gan­de prin­cip, att li­ka fall bör be­hand­las li­ka, for­mu­le­ra­des re­dan av Aristo­te­les. Själv an­såg han dock att män­ni­skor är na­tur­ligt ojäm­li­ka och bör be­hand­las ef­ter sin plats i sam­hälls­hi­e­rar­kin.

Det skul­le drö­ja än­da fram till upp­lys­nings­ti­den in­nan fi­lo­so­fer­na kom fram till att det finns nå­got grund­läg­gan­de mänsk­ligt, som gör att al­la män­ni­skor för­tjä­nar att be­hand­las med sam­ma re­spekt. I dag är den fö­re­ställ­ning­en en grund­pe­la­re i väs­ter­ländsk fi­lo­so­fi.

En van­lig ut­gångs­punkt är att al­la män­ni­skor har sam­ma rätt till fri­het, po­li­tiskt del­ta­gan­de, so­ci­al po­si­tion och ma­te­ri­ellt väl­stånd, så länge det in­te finns någ­ra re­le­van­ta skill­na­der mel­lan dem el­ler all­mänt god­tag­ba­ra skäl som ta­lar för mot­sat­sen.

Trots det finns det i stort sett in­te nå­gon fi­lo­sof som för­or­dar en full­stän­digt li­ka be­hand­ling på al­la om­rå­den. En an­led­ning är att en så­dan si­tu­a­tion skul­le ta bort de eko­no- mis­ka in­ci­ta­men­ten och le­da till sam­hälls­e­ko­no­misk in­ef­fek­ti­vi­tet.

En an­nan an­led­ning är att oli­ka män­ni­skor har oli­ka be­hov – den som är sjuk be­hö­ver till ex­em­pel mer vård än den som är frisk – och att per­son­ligt an­svar för­ut­sät­ter att en män­ni­ska får bä­ra kon­se­kven­ser­na av si­na eg­na hand­ling­ar. Där­för me­nar många att li­ka för­ut­sätt­ning­ar är ett bätt­re mål än li­ka be­hand­ling.

I dag hand­lar den fi­lo­so­fis­ka de­bat­ten om jäm­lik­het fram­för allt om eko­no­misk ut­jäm­ning och vil­ka skäl mot li­ka be­hand­ling som kan an­ses va­ra rätt­vi­sa. En kon­tro­ver­si­ell frå­ga är vil­ka grup­per som ska få åt­nju­ta ut­jäm­ning­en: de fles­ta te­o­ri­er be­rör ba­ra för­hål­lan­de­na in­om ett sam­häl­le el­ler en na­tion, trots att det kan va­ra svårt att mo­ti­ve­ra den be­gräns­ning­en. Av Staf­fan Eng

Lästips: A the­o­ry of justice av John Rawls, som tar upp många aspek­ter av jäm­lik­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.