AI för­ut­såg fy­ra av fem do­mar

Modern Filosofi - - Intro -

F ORSKARE i Stor­bri­tan­ni­en och USA lät en da­tor gå ige­nom hund­ra­tals fall vid Eu­ro­pa­dom­sto­len för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter. I fy­ra av fem fall kun­de da­torn för­ut­sä­ga ut­fal­let. Det är förs­ta gång­en en da­tor för­sedd med ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens, AI, an­vänts för att för­ut­sä­ga do­mar i den­na dom­stol.

To­talt ana­ly­se­ra­des 584 rätts­fall som hand­la­de om tor­tyr, rätts­sä­ker­het och re­spekt för pri­vat­li­vet. Svå­rast ha­de sy­ste­met att av­gö­ra fall som lik­na­de varand­ra, men där det fanns de­tal­jer som led­de till oli­ka ut­fall.

Men Ka­rim Je­ba­ri, fi­lo­sof vid In­sti­tu­tet för fram­tids­stu­di­er, på­pe­kar att det sista en ma­skin är ak­tu­ell för är att dö­ma i brott­mål.

–AI blir ald­rig bätt­re än de da­ta som har ma­tats in, den är var­ken ne­u­tral el­ler in­tel­li­gent. Vi vet ju in­te hel­ler hur många fel da­torn gjor­de i den fem­te­del av fal­len som den miss­be­döm­de. När da­torn väl gör fel kan det bli rik­tigt ga­let, som att ge tio års fäng­el­se för att gå mot röd gub­be, sä­ger han.

– Men da­torn skul­le kun­na va­ra be­hjälp­lig i rätts­vä­sen­det ut­an att fäl­la do­mar. Do­ma­re är hårt be­las­ta­de i dag och har svårt att hin­na gå ige­nom alla ären­den. Ta till ex­em­pel de många an­sök­ning­ar­na om för­kor­tat straff. Da­torn skul­le kun­na sål­la fram dem där san­no­lik­he­ten är störst att straf­fet för­kor­tas. Se­dan skul­le det va­ra do­ma­rens sak att ta ställ­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.