Le­da­re.

Modern Filosofi - - Info -

In­te kons­tigt att man läng­tar bort.

IN­TE KONS­TIGT ATT MAN läng­tar bort nå­gon gång, het­te det i en låt för länge se­dan. Se­dan en tid till­ba­ka är det in­te ut­an att man gör det och vill dra långt, till Alas­ka till ex­em­pel, som vår med­ar­be­ta­re Staf­fan Eng gjor­de. Se re­sul­ta­tet på si­dan 22.

Le­na Andersson het­te stjärn­skot­tet som sjöng lå­ten om läng­tan år 1970. Hen­nes nu­ti­da nam­ne är stjär­na på en an­nan him­mel. Hon är för­fat­ta­re och ger sig of­ta i kast med kni­vi­ga sam­häl­le­li­ga och fi­lo­so­fis­ka frågor. Egent­lig­he­ter är ti­teln på hen­nes nya bok till­sam­mans med konst­nä­ren Dan Wol­gers och på si­dan 20 pub­li­ce­rar vi ett ut­drag.

Fi­lo­so­fer­na brot­tas med svå­ra be­grepp och för­hål­lan­den. Som den ny­li­gen bort­gång­ne sam­hällste­o­re­ti­kern Zyg­munt Bau­man som på sin ål­ders höst res­te värl­den runt för att ta­la med män­ni­skor om mo­der­ni­te­ten och dess bak­si­dor (se si­dan 48). El­ler som fi­lo­so­fen Ca­mil­la Kronqvist i ar­ti­keln om det största av allt – kärleken.

Man bru­kar säga att de frågor som in­te ve­ten­ska­pen kan sva­ra på tar fi­lo­so­fin hand om. Det är vi tack­sam­ma för när känslo­mäs­sigt och i öv­rigt vagt grun­da­de på­stå­en­den gång på gång lyc­kas få ge­hör och får mar­ken att gunga un­der oss.

Vi mås­te sät­ta hopp och tro till vår för­må­ga, vå­ra red­skap och vår ut­hål­lig­het att för­sö­ka för­stå vå­ra vill­kor och vå­ra liv, så som män­ni­skan all­tid har gjort. Och lyssna på dem som in­te spa­rar nå­gon mö­da i ar­be­tet med det.

Fort­sätt att lä­sa Mo­dern Fi­lo­so­fi som be­re­der dem plats. Ce­ci­lia Christ­ner Ri­ad, chefredaktör

Hur bi­drar du 2017?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.