Ak­tu­ellt.

Modern Filosofi - - Info -

Fi­lo­so­fi och ter­ro­rism.

K an fi­lo­so­fer bi­dra till bätt­re för­stå­el­se av var­för re­li­giö­sa ex­tre­mis­ter be­går on­da och våld­sam­ma hand­ling­ar? Mi­kael Sten­mark, pro­fes­sor i re­li­gi­ons­fi­lo­so­fi vid Uppsa­la uni­ver­si­tet, är övertygad om det.

– En av vå­ra upp­gif­ter är att tol­ka de re­li­giö­sa skäl som dri­ver unga fun­da­men­ta­lis­ter och över­sät­ta det till ett språk som se­ku­lä­ra per­so­ner kan för­stå, sä­ger han.

Inom alla re­li­gi­o­ner finns ra­di­ka­la och ex­tre­ma grup­per som är be­red­da att ta till våld för att upp­nå si­na syf­ten. Det gäl­ler inom bud­dism, hin­du­ism, islam, ju­den­dom och kris­ten­dom.

– Vi mås­te lä­ra oss mer om hur des­sa grup­per rätt­fär­di­gar sitt age­ran­de, sä­ger Mi­kael Sten­mark.

Han äm­nar nu sö­ka bi­drag till ett stör­re forsk­nings­pro­jekt om fi­lo­so­fi och ex­tre­mism.

– Vi kan för­hål­la oss till re­li­giös fun­da­men­ta­lism på oli­ka sätt. En se­ku­lär in­gång är att all re­li­gi­on är ir­ra­tio­nell, ove­ten­skap­lig och in­te lönt att öds­la fors­kar­mö­da på. Men vi var­ken mås­te el­ler ska dra alla över en kam, ut­an i stäl­let ska vi kri­ti­se­ra re­li­giö­sa avar­ter, fort­sät­ter Mi­kael Sten­mark.

Men för att kun­na gö­ra det mås­te allt­så kun­ska­pen om de tan­kar och den fi­lo­so­fi som ligger bakom re­li­giö­sa ex­tre­mis­ters age­ran­de öka. – I re­li­gi­o­ner­nas tan­ke­gods finns myc­ket som kan an­vän­das för att på­ver­ka och kanske till och med om­vän­da en ex­tre­mist, oav­sett tros­rikt­ning. Men då mås­te vi slu­ta att ta­la om re­li­gi­on i all­män­het och fo­ku­se­ra på den spe­ci­fi­ka re­li­gi­o­nen i syn­ner­het. Hur me­nar du? – Fi­lo­so­fer är va­na vid att ar­be­ta med tan­ke­sy­stem och att kri­tiskt ana­ly­se­ra dem. Den kun­ska­pen bor­de an­vän­das och spri­das i ar­be­tet mot all ex­tre­mism, sva­rar Mi­kael Sten­mark.

Han an­ser att fi­lo­so­fer ska del­ta i de­bat­ten om de här frå­gor­na, men fram­för allt bi­dra till ökad kun­skap om hur ett se­ku­la­ri­se­rat sam­häl­le på ett ini­ti­e­rat och re­spekt­fullt sätt kan ar­gu­men­te­ra med och mot fö­re­trä­da­re för oli­ka for­mer av re­li­giös ex­tre­mism.

–I vårt yr­ke är vi duk­ti­ga på att kri­ti­se­ra allt slags tän­kan­de, bå­de po­si­tivt och ne­ga­tivt. Av Tho­mas Ler­ner

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.