Fi­lo­so­fer utan grän­ser

Modern Filosofi - - Intro -

”De skry­ter över att de äls­kar al­la, för att ha rät­ten att in­te äls­ka nå­gon.” Så skrev upp­lys­nings­fi­lo­so­fen Je­an-jac­ques Rous­seau om självut­nämn­da världs­med­bor­ga­re som från­kän­de sig al­la åta­gan­den mot nå­got en­skilt land.

Kri­ti­ken sät­ter fing­ret på det som gör att kos­mo­po­li­tis­men of­ta upp­fat­tas som kon­tro­ver­si­ell. Dess idé om att al­la män­ni­skor bör in­gå i en en­da stor ge­men­skap tycks ut­ma­na den na­tio- na­lis­tis­ka idén om att vi har sär­skil­da skyl­dig­he­ter mot vå­ra lands­män.

Det gäl­ler i syn­ner­het så kal­lad mo­ra­lisk kos­mo­po­li­tism, som in­ne­bär att vi har sam­ma mo­ra­lis­ka plik­ter gente­mot al­la, oav­sett na­tions­till­hö­rig­het.

Kri­ti­ker­na me­nar att det­ta bort­ser från att vi står i tack­sam­hets­skuld till vå­ra lands­män och att en stat är ett sam­hälls­kon­trakt som ska till­go­do­se med­bor­gar­nas in­tres­sen. Men al­la mo­ra­lis­ka kos­mo­po­li­ter för­ne­kar in­te det­ta, ba­ra att vårt mo­ra­lis­ka an­svar skulle ta stopp vid na­tions­grän­sen.

Det finns även en po­li­tisk form av kos­mo­po­li­tism som vill se en världs­stat el­ler åt­minsto­ne star­ka in­ter­na­tio­nel­la in­sti­tu­tio­ner.

Van­li­ga motar­gu­ment är att det är oge­nom­för­bart el­ler att det skulle kun­na le­da till en världs­dik­ta­tur. Den tys­ke kos­mo­po­lit­fi­lo­so­fen Tho­mas Pog­ge har pre­sen­te­rat ett in­tres­sant för­slag för att lö­sa de pro­ble­men.

Han me­nar att all makt som i dag finns kon­cen­tre­rad hos na­tio­ner­na bor­de för­de­las på många oli­ka re­gi­o­na­la och överstat­li­ga be­sluts­ni­vå­er, så att ba­ra de frå­gor som verk­li­gen an­går al­la – till ex­em­pel mil­jö, fred och glo­bal rätt­vi­sa – av­görs glo­balt.

Det skulle mins­ka makt­kon­cent­ra­tio­nen och gö­ra det möj­ligt för en­skil­da stä­der el­ler re­gi­o­ner att an­slu­ta sig till det nya sy­ste­met. Av Staf­fan Eng

Bok­tips: Tho­mas Pog­ge, World Po­ver­ty and Hu­man Rights: Cos­mo­po­li­tan Re­spon­si­bi­li­ti­es and Re­forms.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.