Fi­lo­sofsta­ty för­svin­ner

Modern Filosofi - - Intro -

Ra­oul Wal­len­berg står sta­ty i Szen­tIstvánPark i Bud­a­pest . Det­ta gi­vet­vis som en stän­dig på­min­nel­se om hans hjälte­mo­di­ga in­sats i den un­gers­ka hu­vud­sta­den un­der and­ra världs­kri­get, då han räd­da­de fle­ra tu­sen­tals ju­dar un­dan na­zis­ter­nas kon­cent­ra­tions­lä­ger.

In­te långt där­i­från, i sam­ma park, står en an­nan sta­ty, som fö­re­stäl­ler en av de sto­ra un­gers­ka 1900-tal­stän­kar­na: Györ­gy (Ge­org) Lukács. El­ler stod, är kans­ke en mer kor­rekt be­skriv­ning. Ny­li­gen be­slu­ta­de näm­li­gen Bud­a­pests kom­mun, på upp­drag av un­gers­ka hö­ger­par­ti­et Job­bik, att sta­tyn av Lukács ska flyt­tas för att gö­ra plats för en sta­ty fö­re­stäl­lan­de Ung­erns grun­da­re Ste­fan I.

Re­dan för­ra året stäng­des Lukács-ar­ki­vet ef­ter en rad ned­smuts­nings­kam­pan­jer, där hö­gerex­tre­mis­ter­na skrev om hur Löwing­er (Lukács ju­dis­ka namn) ”för­gif­tat Ung­erns själ”.

Filosofen Ge­org Lukács slog ige­nom med es­sä­sam­ling­en Sjä­len och for­mer­na (1911), vil­ket gjor­de ho­nom till kän­dis hem­ma i Bud­a­pest. Hans mest cen­tra­la verk är Histo­ria och klass­med­ve­tan­de (1923), där han för­sö­ker byg­ga en hel­täc­kan­de te­o­ri om det hi­sto­ris­ka ske­en­det ut­i­från Marx idéer om klass­med­ve­tan­det. Ver­ket brän­des i de na­zis­tis­ka bok­bå­len 1933 i Tyskland. In­te förs­ta gång­en som man för­sö­ker för­pas­sa Lukács till glöms­kan ... Av Mats Al­me­gård

Lukács på väg bort?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.