Por­trätt.

Al­fons ”mam­ma” Gunilla Bergström om sitt fi­lo­so­fe­ran­de liv.

Modern Filosofi - - Innehåll - Av ANN LA­GER­STRÖM [ f oto: JØRN H. MOEN]

BE­RÄT­TAR FÖR MODERN FILOSOFIS ANN LA­GER­STRÖM OM LUSTEN TILL FILOSOFERANDET.

”Al­fons bor var som helst. Han kan va­ra din gran­ne om du vill.”

EN TID EF­TER att för­fat­ta­ren och il­lust­ra­tö­ren Gunilla Berg­ströms man Ma­me dött bör­ja­de hon fråga ho­nom sa­ker: Vad tror du om det här? Ska jag gö­ra si el­ler så? Vad är bäst, vad sä­ger du? På nå­got sätt tyck­te hon att han sva­ra­de, el­ler i al­la fall att det där frå­gan­det hjälp­te hen­ne att fat­ta be­slut. Det fick hen­ne, som filosofen René De­scar­tes, att bör­ja fun­de­ra över vad en män­ni­ska egent­li­gen är och kan ve­ta. Var bör­jar och slu­tar hon och var finns Ma­me nu? Är han kvar på nå­got sätt fastän han in­te läng­re är här?

Som det of­ta blir när ny­fi­ken­he­ten tar tag i hen­ne fick frå­gan hänga kvar, stö­tas och blö­tas, skru­vas och ru­vas, för att sex år se­na­re ta form i den tju­gotred­je boken om poj­ken med den piprö­kan­de pap­pan Ber­til, en från­va­ran­de mam­ma, vän­ner­na Hamdi och Mil­la och låt­sas­kom­pi­sen Måll­gan. Den he­ter Hur långt når Al­fons? (Rabén & Sjögren 2002) och i den un­der­sö­ker Al­fons sin egen när­va­ro i värl­den: vär­men som finns kvar på sto­len han nyss satt på, an­de­dräk­ten vars doft kan ploc­kas upp av and­ra, spott­los­kan där på trot­to­a­ren, min­net av ho­nom i and­ras tan­kar – är det ock­så han månn­tro? Ja, hur långt sträc­ker han sig ut­an­för sitt ”fo­dral”?

Gunilla Bergström stor­mar in i rum­met med de rö­da sam­mets­dra­pe­ri­er­na och de rost­fär­ga­de sof­for­na där vi stämt träff. Hon kas­tar kap­pan över soff­kan­ten, tar en klunk av kaf­fet och en bit ka­ka, och sä­ger:

– Finns or­det fi­lo­so­fi i Asi­en? Är det in­te dags att vi släp­per vårt väs­ter­länds­ka per­spek­tiv? Vad tyc­ker du?

SE­DAN GUNILLA BERGSTRÖM var li­ten har hon fi­lo­so­fe­rat. In­te på det aka­de­mis­ka vi­set utan mer var­dag­ligt, som ett för­håll­nings­sätt till själ­va li­vet. Kans­ke bör­ja­de det med pap­pa Gun­nar, ci­vilin­gen­jö­ren som kun­de sjunga, mu­si­ce­ra, ri­ta, spe­la te­a­ter och som drog med si­na tre dött­rar och de två dans­ka ”plus­brö­der­na” i his­nan­de tan­ke­le­kar:

”Vad är det där för färg?” kun­de han fråga och pe­ka på en ros.

”Det är rött”, sva­ra­de nå­got av bar­nen. ”Och det här äpp­let?” ”Det är ock­så rött.” ”Hur vet ni det?” kont­ra­de Gun­nar, ”Vad be­ty­der det: rött?”

Han kun­de ock­så lu­ta sig över bor­det un­der mid­da­gen och fråga: ”Vad är en stol?” ”Nå­got som har fy­ra ben”, för­sök­te ett sys­kon.

”Jaså”, sa Gun­nar, med glim­ten i ögat, ”kan den in­te ha tre?”

Sys­ko­nen tänk­te, vred och vän­de på frå­gan och kom till slut fram till att en stol är en ”fri­ståen­de sitt­ap­pa­rat”.

Då blev det fart på Gun­nar, och med ett skratt kont­ra­de han: ”Vad är sit­ta?” Så där höll det på, be­rät­tar Gunilla. Allt kun­de ut­fors­kas och ifrå­ga­sät­tas. Hon vet in­te om hon var så­dan från bör­jan el­ler om det var de där tan­ke­le­kar­na som fick in hen­ne på spå­ren och som hon i sin tur har ym­pat in i en av Sve­ri­ges mest älskade barn­boks­fi­gu­rer: Al­fons.

På vil­ket sätt är dröm­mar på rik­tigt, fun­de­rar Al­fons i boken om styr­ke-säc­ken (2010). I Lös­go­dis En på­se till (1994) frå­gar han sig hur det egent­li­gen är med de där sto­ra: ”Är de vux­na, el­ler ba­ra långa?” Och i Lös­go­dis Fic­kan full (1994) frå­gar han sig om det finns blomdoft som män­ni­skor ald­rig känt: ”Fär­ger som vi in­te vet? Sö­ta äng­lar som vi ald­rig sett?

Och små­djäv­lar – som dug­gar tätt?”

Ny­fi­ken­he­ten och tan­ke­skru­van­det lö­per som en tråd ge­nom he­la Gunilla Berg­ströms liv, från

ti­den som jour­na­list på Da­gens Ny­he­ter och Af­ton­bla­det till ar­be­tet med de många böc­ker­na, teck­nad film och barn­te­a­ter. Att det blev böc­ker, film och te­a­ter för barn tyc­ker hon in­te är så kons­tigt:

– Jag kän­ner mig hem­ma i den där ål­ders­grup­pen. Min egen barn­dom är så le­van­de. Flu­gor­na sur­rar, där är jag och mor­mor på ve­ran­dan, änt­li­gen är det ba­ra vi.

Al­fons kom till för att han be­höv­des i en histo­ria om ett barn som in­te kun­de so­va. Hon vil­le att han skulle va­ra en rik­tig män­ni­ska, in­te sa­go­boks­gul­lig och pa­stel­lig. En grabb som är bå­de snäll och stygg, med en van­lig pap­pa som bå­de är om­tänk­sam och ego­is­tisk, i en van­lig lä­gen­het i ett hög­hus nå­gon­stans. Var bor Al­fons? – Var som helst. Han kan va­ra din gran­ne om du vill. Var är hans mam­ma? – Där du tror att hon är. Hur gam­mal är han? – Al­fons är ett barn, kort och gott. Han rå­kar va­ra poj­ke, men kun­de lika gär­na va­ra en flic­ka. Ett barn som rå­kar ut för sa­ker. Ibland är det ro­ligt, ibland be­kym­mer­samt. Hans ål­der be­ror på äm­net. Jag dri­ver li­te med kvälls­tid­ning­ar­na när jag skri­ver så där: Al­fons, 4, el­ler Al­fons, 9. I Lös­go­dis­böc­ker­na är han pen­sio­när …

Är den där gam­la gub­ben Al­fons?

– Ja­visst, jag är in­te främ­man­de för att han i nå­gon bok blir vux­en. Jag har inga pla­ner. I höst har han i al­la fall fun­nits i 45 år, så myc­ket är sä­kert.

VI HAR RO­LIGT I de rost­fär­ga­de sof­for­na och dric­ker mas­sor med kaf­fe. Gunilla knap­rar glatt på de smak­lö­sa ka­kor­na. Äm­ne­na flim­rar för­bi: stort och smått, högt och lågt, många skratt och en hel del mör­ker.

Pap­pa Gun­nar gav in­te ba­ra Gunilla lek­full­het och ljus, utan de­la­de ock­så med sig av det svå­ra. En dag när ”fir­man” in­te gick så bra och han ha­de en av si­na åter­kom­man­de de­pres­sio­ner sa han:

”Ibland vet man var­ken ut el­ler in, el­ler hur fan man ska lö­sa det här. Ja­ja, men du för­står gum­man, när det är rik­tigt, rik­tigt beck­svart, längst där ne­re i käl­la­ren, då kan man in­te kom­ma läng­re ner. Då mås­te det vän­da.”

– Så kans­ke in­te för­äld­rar pra­tar med si­na barn i van­li­ga fall, men jag tyck­te det var bra att ve­ta att han ha­de det svårt, sä­ger Gunilla,

De där åter­kom­man­de bråd­dju­pen kom­mer ock­så till hen­ne. Hon vet vad det in­ne­bär att vak­na på mor­go­nen och in­te vil­ja gå upp. Värst var det när hon fick dot­tern Bo­el, som vi­sa­de sig va­ra ”ett barn som är en gå­ta. En egen sort. En ny mo­dell. Yt­terst hem­lig! Spe­ci­ell!”, som det står i böc­ker­na om Bill och Bol­la. Bo­el ut­veck­la­des in­te som and­ra barn: ”Prat kom­mer in­te – ett en­das­te skvatt. Det en­da som kom­mer … är jol­ler … och SKRATT!”. Och det tog lång tid in­nan fa­mil­jen fick ve­ta att dot­tern ha­de en med­född hjärn­ska­da. De­pres­sio­nen som drab­ba­de Gunilla var djup, lång och kol­svart:

– För mig var det svårt att få ett han­di­kap­pat barn. En smärt­sam om­ställ­ning då min bild av det per­fek­ta bar­net och det un­der­ba­ra som skulle kom­ma, byt­tes ut mot frå­gan om hon nå­gon­sin skulle kun­na ta­la.

Bo­el lär­de sig ald­rig pra­ta. Men en dag – en stor dag – gav hon Gunilla en kram. När det ljus­na­de blev um­gäng­et med Bo­el ock­så en form av fi­lo­so­fiskt ut­fors­kan­de.

– I he­la mitt liv har jag tving­ats se sa­ker från fle­ra oli­ka håll. Som barn i Gö­te­borg ha­de jag två goa, men helt oli­ka fa­mil­jer. Hem­ma hos pap­pa var det ga­let och öp­pet. Hos mam­ma ord­ning och re­da. Ja­ha, tänk­te jag, folk kan va­ra snäl­la på oli­ka sätt.

– Se­dan var det li­vet med Bo­el där jag verk­li­gen fick lä­ra mig att släp­pa mi­na eg­na be­hov och i stäl­let för­sö­ka för­stå hen­nes: Vad upp­fat­tar hon? Vad ser hon? Hör hon när vi spe­lar pi­a­no? Vad blir hon arg för? Vad in­ne­bär det?

Näs­ta möj­lig­het kom med kär­le­ken till Ma­me, man­nen hon träf­fa­de i Stock­holm och som ha­de röt­ter i byn Gam­bi­sar­ra i Gam­bia. Där fick Gunilla en stor mus­limsk släkt som ”bö­na­de” fem gång­er om da­gen och som när som helst kun­de sät­ta i gång att dan­sa av pur gläd­je. Ma­me och hon pend­la­de mel­lan hus­byg­get i Kom­bo, vid Gam­bi­as nor­dat­lant­kust, och Oden­plan i Stock­holm. Värl­dar be­bod­da av män­ni­skor med sam­ma be­hov, men med oli­ka klä­der.

– Jag är in­te ett dugg in­tres­se­rad av vad min släkt där ne­re äter el­ler hur de bor. Det jag und­rar över är vad de gör med si­na dö­da, hur de tar emot si­na ny­föd­da och allt det där all­män­mänsk­li­ga.

Hen­nes bå­da plat­ser är oli­ka, och än­då lika, el­ler som Al­fons fun­de­rar i Lös­go­dis Fic­kan full: ”Vi kan va­ra tryg­ga. Vad som är fel och rätt – vet var­je små­glin, lätt. Stygg och snällt är in­ter­na­tio­nellt.”

SE­DAN KOM DE där nio må­na­der­na när ba­ra ett tunt mem­bran skil­de li­vet från dö­den, gläd­jen från sor­gen. Ta­ket var pre­cis på plats på hu­set i Kom­bo när Ma­me fick be­ske­det att han fått le­ver­can­cer. Nä­ra, nä­ra varand­ra lev­de de den där sista ti­den fram till hans död.

Gunilla vär­jer sig mot tan­ken att man blir ”be­ri­kad” av svå­ra upp­le­vel­ser.

– Be-ri­kad, som om er­fa­ren­he­ter­na skulle va­ra en del av en kom­mer­si­ell ide­o­lo­gi.

Men hon med­ger att den där ti­den och Ma­mes död gett hen­ne ett slags lugn, ett ”kla­rar jag det här så kla­rar jag allt”.

– Li­vet bju­der oss på oli­ka upp­le­vel­ser, ser­ve­ra­de på en bric­ka. Ska jag då sä­ga: den där bi­ten vill jag ha, men in­te den där? Nej, den som vill le­va får ta emot allt som ser­ve­ras. Och så tilläg­ger hon: – Det är så mo­dernt att va­ra rädd för allt möj­ligt. Jag är ald­rig rädd.

Nej, rädd är hon in­te. Och in­te sär­skilt po­li­tiskt kor­rekt.

”Jag är in­te främ­man­de för att Al­fons i nå­gon bok blir vux­en”

Pap­pa Ber­til fort­sät­ter att rö­ka sin pi­pa i böc­ker­na, trots att det finns de som vill att han ska slu­ta. Och in­te bac­ka­de hon när Jo­a­kim La­mot­te häv­da­de att hans dot­ter ”drab­bats av sex­ismen i Al­fons Åberg”, ef­tersom det i en film finns kil­lar som sä­ger att Al­fons får ”tjej­ba­cil­ler” när han le­ker med sin kom­pis Mil­la. ”Barn”, sva­ra­de Gunilla ho­nom då, ”är in­te så dum­ma. De upp­fat­tar floskler men ur­skil­jer lika lätt bud­ska­pet om att hål­la ut och vå­ga stå upp för den man tyc­ker om.”

– Jag är helt en­kelt in­te in­tres­se­rad av att lig­ga rätt i ti­den, kon­sta­te­rar hon.

In­te tän­ker hon hel­ler så myc­ket på att hon snart fyl­ler 75 och skulle kun­na kal­la sig ”gam­mal”.

– Det är var­ken skönt el­ler oskönt. Det ba­ra är som al­la and­ra åld­rar. Så länge jag har kvar min ”sprall­ny­fi­ken­het” är li­vet rikt. Sprall­ny­fi­ken­het? – Ja, det är det där som barn har om in­te om­giv­ning­en tar den ifrån dem. Det där som gör att jag kan få syn på ett par kil­lar i tun­nel­ba­nan och bör­jar fun­de­ra: Vil­ka är det där? Vart ska de? Och så rå­kar vi gå av vid sam­ma sta­tion och ham­na i sam­ma hiss och jag kan in­te lå­ta bli att fråga li­te. Och så pra­tar vi en lång stund.

– Om det är nå­got som är vik­tigt så är det att vi män­ni­skor ald­rig slu­tar att för­und­ras, sä­ger hon. Att barn ti­digt lär sig att his­na över att kos­mos är oänd­ligt stort och att pyt­tesmå my­ror vet att byg­ga upp he­la sam­häl­len.

I SVE­RI­GES RADIOS Tan­kar för da­gen be­rät­ta­de Gunilla Bergström om hur hon ligger i sin säng och tam­pas med me­nings­lös­he­ten. Hon ser verk­li­gen ing­en an­led­ning att gå upp. Men i stäl­let för att ge sig hän åt bråd­dju­pen fi­lo­so­fe­rar hon. Till slut in­ser hon att den där rö­rel­sen som ba­ra på­går oav­sett vad män- nis­kor­na tän­ker och gör i sig själv är ett slags me­ning. Jor­den vri­der sig kring sin axel. So­len ly­ser än på den ena si­dan och än på den and­ra. Det blir dag, se­dan natt. Li­vets rö­rel­se är en gå­va, till allt och al­la, ock­så till hen­ne, och en an­led­ning att var­je dag sti­ga ur säng­en.

Det­ta för tan­ken till filosofen och för­fat­ta­ren Al­bert Camus, vars My­ten om Si­sy­fos hand­lar om just det. Kans­ke finns det ing­en dju­pa­re me­ning: vi föds och se­dan dör vi, men att det just där­för är vik­tigt att för­sö­ka nju­ta av den tid som bjuds.

– Camus, sä­ger Gunilla, det var en av pap­pas fa­vo­ri­ter. Och min med.

Hur bör­jar ar­be­tet med en ny bok?

– Of­ta är det sa­ker jag gått och äl­tat, nå­got hos mig själv el­ler nå­got vi män­ni­skor gör som jag fun­de­rar på. Ibland all­var­li­ga: Var­för är det krig? Vad är det där de kal­lar för Gud? Ibland är det ba­ra en glad klackspark som i Ba­ra knyt, Al­fons (2007), där han tar re­da på hur långt man kom­mer med ett snö­re.

Blir det någ­ra fler Al­fons­böc­ker, el­ler ska han pen­sio­ne­ra sig i för­tid så här vid 45?

– Kans­ke, kans­ke in­te. Jag har ned­rans trev­ligt när jag sit­ter och pil­lar med mi­na bil­der och tex­ter. Det är lika ro­ligt som att bör­ja på en stick­ning. Vad ska det bli till slut? Ibland blir man för­ban­nad och mås­te bör­ja om från bör­jan.

Har du nå­gon opub­li­ce­rad bok i skriv­bords­lå­dan?

– En el­ler an­nan, sär­skilt en som är mon­te­rad och klar. Men den får in­te pub­li­ce­ras för­rän jag är or­dent­ligt död. Var­för in­te? – Den är så sorg­lig … men den är ro­lig ock­så. Ann La­ger­ström är fri­lans­jour­na­list.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.