Följ med Språk­tid­ning­en till Is­land!

Modern Filosofi - - Artikel -

Med värl­dens nord­li­gas­te hu­vud­stad Reyk­javík som bas re­ser vi i histo­ri­ens spår för att lä­ra kän­na mytomspun­na plat­ser från sa­gor­nas tid. Vi be­sö­ker Halldór Lax­ness hem, upp­le­ver na­tur­pär­lor och ett par av lan­dets främs­ta mu­se­er. Un­der re­san mö­ter vi språk­ve­ta­re och för­fat­ta­re som be­rät­tar om Is­lands språk och kul­tur. Vi pas­sar ock­så på att ta ett dopp i Blå la­gu­nen och att be­sö­ka någ­ra av lan­dets bäs­ta re­stau­rang­er. Gui­de är Anders Svens­son, re­dak­tör på Språk­tid­ning­en, som är en myc­ket upp­skat­tad

re­se­le­da­re och som ti­di­ga­re va­rit bo­satt på Is­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.