Sagt av ti­di­ga­re re­se­nä­rer:

Modern Filosofi - - Artikel -

● En fan­tas­tisk re­se­le­da­re som kun­de allt, en­ga­ge­rad och un­der­hål­lan­de.

● Lä­ro­rikt in­ne­håll med bå­de kul­tur och na­tur. ● Så många oli­ka ty­per av

upp­le­vel­ser utan att det kän­des stres­sigt: stor­slag­na na­turupp­le­vel­ser, fler­tal mu­sei­be­sök, hi­sto­ris­ka plat­ser, spän­nan­de och gi­van­de fö­re­läs­ning­ar. ● Su­ve­ränt sam­man­satt pro­gram. ● Mer än så här kan man knap­past få in på fem da­gar! ● He­la re­san var en bild­nings­re­sa. ● La­gom stor grupp med väl­digt trev­li­ga män­ni­skor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.