Ohäl­so­sam eko­no­mi

Modern Psykologi - - INTRO -

Jag såg någ­ra stap­lar ny­li­gen. Den ena vi­sa­de hur myc­ket peng­ar som de oli­ka sjuk­do­mar som drab­bar hjär­nan kos­tar i Eu­ro­pa på ett år. Det hand­la­de om allt från de­pres­sion, bi­po­lär sjuk‍ dom, ång­est­sjuk­do­mar och psy­kos­sjuk­do­mar till stro­ke och de oli­ka de­mens­sjuk­do­mar­na. Sum­man lan­da­de på 800 mil­jar­der eu­ro för 2010.

Sta­peln bred­vid vi­sa­de vad can­cer kos­ta­de de eu­ro‍ pe­is­ka sam­häl­le­na sam­ma år: 200 mil­jar­der eu­ro. Eko­no­min har of­ta en hel del att sä­ga oss. Där­på följ­de näm­li­gen ett par di­a­gram över forsk‍ nings­an­slag. Nu var stap­lar­nas re­la­tion den om­vän­da. Sett till USA fick can­cer­forsk­ning­en över 5 mil­jar­der dol­lar år 2013, mot hjärn­sjuk­do­mar­nas dry­ga 2 mil­jar‍ der. Även när det gäl­ler ny­re­gi­stre­ra­de lä­ke­me­del drog hjärn­sjuk­do­mar­na nit­lot­ten. 2014 re­gi­stre­ra­des åt­ta nya can­cer­me­di­ci­ner mot fy­ra för hjärn‍ sjuk­do­mar­na. För­ra året kom 16 nya för can­cer och fy­ra för hjärn­sjuk­do­mar.

Att jag såg de här stap­lar­na be­rod­de på att Mo­dern Psy­ko­lo­gi var me­die­part­ner i Hjärn­fes­ti­va­len som ar­ran­ge­ra­des för förs­ta gång­en i sep­tem­ber. He­la festi‍ va­len har dra­gits igång av någ­ra be‍ und­rans­värt drif­ti­ga fors­ka­re vid Ka­ro­lin‍ ska in­sti­tu­tet. Un­der fem da­gar råd­de feb­ril ak­ti­vi­tet på bland an­nat Ser­gels torg och Kul­tur­hu­set i Stock‍ holm, där jag ha­de för­må­nen att le­da en kväll om hjärn­sjuk‍ do­mar i ett sam­hälls‍ per­spek­tiv. Utö­ver häl­so­e­ko­no­men An­ders Gus‍ tavs­son, som pre­sen­te­ra­de stap­lar­na, var Isa­bel­le Björ­klund, från pa­ti­ent- och an­hö­rig­för­e­ning­en UD­DA, och Svenskt de­mens­cent­rums chef, Wil­hel­mi­na Hoff­man, med på sce­nen. Wil­hel­mi­na Hoff­man kun­de vitt­na om att år 2002 var se­nast som det kom en ny me­di­cin mot alz­hei­mer. Det är för 14 år se­dan! Det är lätt att suc­ka upp­gi­vet: Var­för? Ing­en i pa­ne­len ha­de nå­got fär­digt svar. Att stig­mat kring hjär­nans sjuk­do‍ mar skul­le på­ver­ka forsk­nings­an­sla­gen fö­reslogs. Nå­gon pe­ka­de på att en stu­die av en lång­sam sjuk­dom som alz­hei­mer är så myc­ket mer kom­pli­ce­rad än en test av ett can­cer­läke­me­del. Och så klart hjär­nans myste­ri­um: Det­ta re­la­tivt sett unga forsk­nings­fält där vi sö­ker oss fram, om än med allt bätt­re red­skap, kanske i sig har en häm­man­de ef­fekt på fi­nan­siä­rer­na.

Un­der ti­den för­svin­ner män­ni­skor bort. På si­dan 26 be­rät­tar Ei­vor Mar­ti‍ nus om hur alz­hei­mern tog allt mer av det som var hen­nes ma­ke De­rek, hur hon käm­pa­de för de­ras ge­men­sam­ma liv och för att han skul­le få en vet­tig vård. Jo­nas Matts­son är chefre­dak­tör för Mo­dern Psy­ko­lo­gi.

2002 var se­nast som det kom en ny me­di­cin mot alz­hei­mer

LÅ­GA STAP­LAR Ansla­gen för forsk­ning om hjärn­sjuk­do­mar är choc­ke­ran­de lå­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.