Ordet: Psyk­rätts­ak­ti­vist

Modern Psykologi - - INSIKT - – Ka­rin Ska­ger­berg

Ord som män­ni­sko­rätts­ak­ti­vist, kvin­no­rätts­ak­ti­vist och djur­rätts­ak­ti­vist har al­la hört ta­las om. Men nu är det dags att in­tro­du­ce­ra ordet psyk­rätts­ak­ti­vist, för al­la som ar­be­tar för ”psyk­rätts­or­ga­ni­sa­tio­ner” el­ler käm­par för rät­tig­he­ter för per­so­ner som li­der av psy­kisk ohäl­sa. Det me­nar Carl von Es­sen, ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re för psyk­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen MIND, när han pre­sen­te­ra­de ordet på ett se­mi­na­ri­um om just psy­kisk häl­sa och mänsk­li­ga rät­tig­he­ter i Stock­holm i au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.