Vi vet in­te vad vi väl­jer

Modern Psykologi - - INSIKT - – Ka­rin Ska­ger­berg

2005 ge­nom­för­de kog­ni­tions­fors­ka­re vid Lunds uni­ver­si­tet ett experiment där 120 för­söks­per­so­ner fick tit­ta på bil­der av två kvinn­li­ga an­sik­ten och väl­ja vil­ket de tyck­te var mest at­trak­tivt. Ge­nom ett slags kort­t­rick fick del­ta­gar­na se­dan den bild de trod­de att de valt, men som i själ­va ver­ket vi­sa­de en helt an­nan kvin­na. De till­frå­ga­des där­ef­ter om var­för de valt just hen­ne.

Ba­ra 13 pro­cent märk­te att bil­den bytts ut. De som in­te märk­te det kun­de dess­utom för­kla­ra var­för de valt just den bil­den (som de ju in­te ha­de valt). Fe­no­me­net kal­las för cho­ice blind­ness och har där­ef­ter på­vi­sats i fle­ra stu­di­er som un­der­sökt allt från smak- och doft­pre­fe­ren­ser till po­li­tis­ka åsik­ter.

Or­sa­ken till att vi så lätt lu­ras att tro att vi gjort ett val som vi in­te har gjort är oklar, och sva­ret ver­kar in­te va­ra så en­kelt som oupp­märk­sam­het el­ler oin­tres­se in­för upp­gif­ten. I ett experiment från 2010, den så kal­la­de Ma­gic at the mar­ket­pla­ce- stu­di­en, där va­let stod mel­lan oli­ka sor­ters te och mar­me­lad i en mat­bu­tik, fick för­söks­per­so­ner­na näm­li­gen en an­led­ning att va­ra­merupp­märk­sam­ma på sitt val – de skul­le få den burk de valt som gå­va med sig hem. Men in­te blev de bätt­re på att upp­täc­ka att de fått ”fel” mar­me­lad för det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.