Mob­ba­de tap­par tillit

Sko­lans svek svå­rast att re­pa­re­ra.

Modern Psykologi - - INSIKT - – Ka­rin Ska­ger­berg

För ele­ver som har mob­bats av and­ra ele­ver är för­tro­en­det för lä­ra­ren det som är svå­rast att åter­upp‍ byg­ga. Det vi­sar en ny av­hand‍ ling i so­ci­alt ar­be­te från Öre­bro uni­ver­si­tet. Re­sul­ta­ten byg­ger på en­kä­ter som 3 347 ele­ver i 44 Öre­bro­sko­lor be­sva­rat vid två till­fäl­len, samt en del där fem ele­ver som ti­di­ga­re va­rit mob‍ ba­de in­ter­vju­ats mer ut­för­ligt. Sju pro­cent upp­gav att de är el­ler har va­rit mob­ba­de, me­dan ba­ra 1,6 pro­cent va­rit mob­ba­de vid bå­da un­der­sök­nings­till­fäl‍ le­na. Det har gett fors­ka­ren Ka‍ rin Hell­stedt möj­lig­het att tit­ta på vad som hän­der när ele­ver­na kom­mit ur mobb­ning­en.

– Ef­ter att mobb­ning­en upp‍ hört fanns det en gans­ka bra åter­hämt­nings­ef­fekt vad gäll­de kam­rat­re­la­tio­ner och den psy‍ kis­ka och fy­sis­ka häl­san. Men det gäll­de in­te lä­rar­re­la­tio­nen, sä­ger hon.

De mob­ba­de upp­lev­de of­ta att de ifrå­ga­satts från lä­rar­håll och ha­de se­na­re svårt att kän­na tillit till and­ra vux­na. Ka­rin Hell­stedt me­nar att sko­lan bör ar­be­ta mer med re­la­tio­nen mel­lan lä­ra­re och mob­ba­de ele­ver.

– Vi har en om­fat­tan­de lag‍ stift­ning vad gäl­ler att fö­re‍ byg­ga och åt­gär­da kränk­ning­ar. Men det finns ing­et krav på det upp­föl­jan­de ar­be­tet. Det är en pro­cess vi in­te får glöm­ma bort.

UTSATT Mob­ba­de ele­ver kän­ner sig of­ta ifrå­ga­sat­ta av lä­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.