” Det finns en pessimist i oss al­la”

Mat­ti­as Lund­berg och Jan Bylund gör upp med op­ti­mis­m­in­du­strin.

Modern Psykologi - - INTERVJUN INSIKT - Ka­rin Ska­ger­berg

Car­pe di­em, sik­ta mot stjär­nor­na, tänk po­si­tivt.” Psy­ko­lo­gen Mat­ti­as Lund­berg och ko­mi‍ kern Jan Bylund trött­na­de på po­si­ti­va kly­schor och skrev boken Den lyck­li­ga pes­si­mis­ten 2014 (Bok­för­la­get Fo­rum). Nu tur­ne­rar de med hu­mor­fö­re‍ ställ­ning­en med sam­ma namn.

– Det är en miss­tolk­ning att op­ti­mis­tis­ka per­so­ner är lyck‍ li­ga och pes­si­mis­ter olyck­li­ga. Bå­de jag och Jan­ne är jät­telyck‍ li­ga trots att vi är pes­si­mis­ter. Ut­gångs­punk­ten är att det finns al­ter­na­ti­va vägar till lyc­ka än den scha­blon­mäs­si­ga op­ti­mism som ka­na­li­se­ras ut och in­te vå­gar tit­ta i back­spe‍ geln. Men för att kun­na le­va i nu­et och se fram­åt mås­te vi ta hän­syn till det som hänt och lä­ra oss av vå­ra miss­tag, sä­ger Mat­ti­as Lund­berg.

Han me­nar att en lyck­lig pessimist i stäl­let vå­gar se svå‍ rig­he­ter­na, är för­be­redd och har re­a­lis­tis­ka för­vänt­ning­ar. Då blir det in­te hel­ler li­ka job‍ bigt att miss­lyc­kas.

Syf­tet med sho­wen är främst att un­der­hål­la, men ock­så att på­vi­sa det ab­sur­da i de för­enk‍ la­de bud­ska­pen.

– Många har sut­tit på de där in­spi­ra­tions­före­läs­ning­ar­na om att tän­ka po­si­tivt och känt att bud­ska­pet in­te är till­räck‍ ligt verk­lig­hets­förank­rat. Man kan in­te bli en helt an­nan män‍ nis­ka. Al­la kan in­te bli pre­cis vad de vill. Jan­ne till ex­em­pel är 1,58 me­ter lång, han kan in­te bli bas­ket­proffs.

Fö­re­ställ­ning­en ha­de pre‍ miär re­dan för­ra året i Norr‍ bot­ten. I höst spe­las den i söd­ra Sve­ri­ge med av­slut i Stock‍ holm, op­ti­mis­mens mec­ka, en­ligt Mat­ti­as Lund­berg.

– Ja, vi bör­ja­de up­pe i Ar­je‍ plog i Norr­bot­ten där vi viss­te att pes­si­mis­men re­dan ha­de en stark ställ­ning. Se­dan har vi job­bat oss ner­åt i lan­det. Op­ti­mis­ter­na som kom­mer och är skep­tis­ka hop­pas vi ska få en aha-upp­le­vel­se och in­se att det finns en pessimist i oss al­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.