HJÄRNDAGEN 2016

Väl­kom­men till Ri­val, Stock­holm

Modern Psykologi - - ANNONS -

Nya cel­ler i gam­la hjär­nor

Länge trod­de man att al­la nerv­cel­ler bil­das fö­re fö­del­sen. I dag vet vi att det är fel och att det finns stam­cel­ler i den vux­na hjär­nan som kon­ti­nu­er­ligt ger upp­hov till nya nerv­cel­ler. Det väc­ker för­hopp­ning­ar om att det i fram­ti­den kan gå att sti­mu­le­ra nerv­cell­sny­bild­ning för att er­sät­ta för­lo­ra­de nerv­cel­ler vid vis­sa sjuk­do­mar. Jo­nas Frisén är pro­fes­sor och stam‍ cell­s­fors­ka­re vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet

Det åld­ran­de min­net

Det som of­ta svi­ker oss först på ål­derns höst är min­net. Men al­la ver­kar in­te bli glöms­ka. Var­för då? Vad skil­jer de 75-åring­ar som har ett gott min­ne från de vars min­ne lång­samt bör­jar sud­das ut i kan­ter­na? Lars Ny­berg är pro­fes­sor i neu­ro‍ ve­ten­skap vid Umeå uni­ver­si­tet

Hur barn lär med hjälp av kog­ni­tiv trä­ning

För­stå­el­se för ma­te­ma­tik och läs­ning är ing­et män­ni­skor föds med. Det krävs många år av trä­ning in­nan barn kan räk­na och lä­sa fly­tan­de. I sam­spel mel­lan ge­ner och mil­jö om­for­mas bar­nets hjär­na och gör plats för de nya kun­ska­per­na. Tor­kel Kling­berg re­do­gör för be­ty­del­sen av kog­ni­tiv trä­ning i in­lär­nings­pro­ces­sen. Tor­kel Kling­berg är pro­fes­sor i kog‍ ni­tiv neu­ro­ve­ten­skap vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet

Mind­ful­ness i hjär­nan och i var­da­gen

För förs­ta gång­en kan vi un­der­sö­ka hur mind­ful­nes­s­trä­ning på­ver­kar vå­ra hjär­nor. Den sub­jek­ti­va upp­le­vel­sen mö­ter de ob­jek­ti­va mät­ning­ar­na – det­ta mås­te va­ra nå­got av det mest spän­nan­de som nå­gon­sin har hänt! Åsa Nil­son­ne är se­ni­or pro­fes­sor i me­di­cinsk psy­ko­lo­gi vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet och för­fat­ta­re

Den lyck­li­ge pes­si­mis­ten

Ko­mi­kern Jan Bylund och psy­ko­lo­gen Mat­ti­as Lund­berg bju­der på ett ut­drag ur sin show ”Den lyck­li­ge pes­si­mis­ten”. De vi­sar med en rad tyd­li­ga ex­em­pel hur du kan ska­pa re­a­lis­tis­ka för­vänt­ning­ar på ditt liv, utan att var­je dag be­hö­va do­pa dig med po­si­tivt tän­kan­de.

Mat­ti­as Lund­berg och Jan Bylund

Al­va Ap­pel­gren

Andre­as Ols­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.