” Jag gjor­de det till en bör­jan för peng­ar­na. Ef­ter ett tag in­såg jag att det var bör­jan på en spän­nan­de re­sa.”

Modern Psykologi - - PERSONLIGT -

Ef­ter den sista fö­re­ställ­ning‍ en, som Berg­man själv valt att när­va­ra vid, är för­vänt­ning‍ ar­na enor­ma. Thorsten är rädd, för att in­te sä­ga skräck­sla­gen. Det går ryk­ten om att Berg­man rest in ef­tersom han hört att fö­re­ställ­ning­en för­änd­rats, och att han in­te är glad över det­ta. Alls.

Ef­ter fö­re­ställ­ning­en sam­lar Berg­man he­la en­semb­len, tätt, ”som en en­da jäv­la stor fa­milj”. I näs­ta an­de­tag stäl­ler Ing­mar Berg­man in gäst­spe­let i USA.

EX­AKT VAD SOM hän­de se­dan minns in­te Thorsten Flinck, men två da­gar ef­teråt vak­nar han upp­svul­len, med pso­ria‍ sisar­trit, en smärt­sam reu­ma‍ tisk sjuk­dom som kan ut­lö­sas av svår stress. Thorsten Flinck får va­li­um mot smär­tor­na. Tril­lar dit di­rekt. Un­der en pe­ri­od i sitt liv äter han, en­ligt egen ut­sa­go, 200 ta­blet­ter om da­gen. En ofatt­bar mängd, som en­ligt ex­per­ti­sen skul­le sän­ka en Bel­gi­an blue på ett par se­kun­der.

– På två vec­kor – från att ha va­rit på väg till Bro­ad­way

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.