” Jag ogil­lar dra­vel. Skul­le vil­ja tes­ta kbt, där det in­te är så myc­ket äl­tan­de.”

Modern Psykologi - - PERSONLIGT -

hän­der bå­de en och två gång­er för att dra upp ho­nom ur ski­ten. I boken ut­ta­lar sig den ena ef­ter den and­ra kän­da kul­tur­per­son‍ lig­he­ten om Thorsten Flincks för­träff­lig­het. In­te säl­lan i im­per­fekt. Men ock­så om hur hopp­lös han kan va­ra.

– De ska ut­ta­la sig om hur skick­lig jag är. Det skul­le ba­ra fat­tas an­nat. Jag är en av de främs­ta i lan­det på te­a­ter. Jag är en av få som fort­fa­ran­de har det i mig. Jag har ut­bil­dat mig i fy­ra år för det här, fat­ta­de di­rekt vad det hand­lar om, sä­ger han be­stämt.

Märk­ligt nog lå­ter det in­te det mins­ta skryt­samt. För här sit­ter han nu, i nå­gon an­nans lä­gen­het, i svart lin­ne, med otäc­ka blå­mär­ken på ar­mar­na, dric­kan­des sport­dryck ur en gi­gan­tisk kan­na, med torg‍ skräck. Da­gen in­nan har han gjort en hyl­lad spel­ning på kafé­et Las­se i par­ken på Sö­der‍ malm. Yt­ter­li­ga­re ett par da­gar ti­di­ga­re har han mot­ta­git Cor‍ ne­lispri­set på en halv mil­jon kro­nor med mo­ti­ve­ring­en: ”En vild­vux­en ros klädd i svart, en en­sam röst med pa­ti­na från ga‍ tan, den svens­ka te­a­ter­sce­nens en­fant ter­rib­le”, som ”ska‍ par stor dra­ma­tik från kung till Pa­ria … En wil­de-hjär­na med ett hjär­ta av glas …” som …”all­tid re­ser sig igen.”

De se­nas­te da­gar­na har in‍ tres­set för ho­nom va­rit enormt, men frå­gan är om det in­te all­tid fun­nits ett in­tres­se för Thor‍

TVÅ ÅR EF­TER ex­a­men an­ställ­des han på Dra­ma­ten. Han har gjort suc­cé med en rad upp‍ sätt­ning­ar, bå­de som re­gis­sör och som skå­de­spe­la­re. Mest upp­märk­sam­mad har han kan‍ ske va­rit för si­na tolk­ning­ar av En han­dels­re­san­des död, Tre syst­rar, Fa­d­ren, Ger­trud och Dok­tor Glas. Och även om han in­te gil­lar film, har han lyc­kats del­ta i en rad fil­mer och tv­pro­gram ge­nom åren. Han har va­rit med i Me­lo­di­festi­va­len, och han ger fort­fa­ran­de, en­ligt många, helt ma­gis­ka kon­ser­ter.

Men privat be­skri­ver han sig allt­så som ett fi­asko. En­sam, miss­bru­ka­re, utan vän­ner, har miss­lyc­kats med sin kanske vik­ti­gas­te roll, att va­ra pap­pa.

Nå­gon re­gel­bun­den kon­takt med si­na två dött­rar har han in­te. In­te hel­ler nå­gon pap‍ pa­roll i tra­di­tio­nell me­ning. Har ald­rig haft, kom­mer ald­rig att ha. Dött­rar­na Fé­lice och Hap­py Jan­kell, som han har till­sam­mans med jour­na­lis­ten Annika Jan­kell, har hun­nit bli 24 och 22 år. Skå­de­spe­lers­kor bå­da två, och käns­lor­na för dött­rar­na är på­tag­ligt var­ma och in­ner­li­ga.

Även om han ald­rig va­rit en pap­pa att hål­la i han­den när ås­kan går. Långt där­i­från. Men han är stolt över si­na flic­kor.

Han be­rät­tar om hur ena dot­tern kom och frå­ga­de om han tyck­te att hon skul­le hål­la på med te­a­ter, men att han in­te vil­le ha in hen­ne på den ba­nan.

– Tjaa, sva­ra­de jag, ”al­la vi män­ni­skor som hål­ler på med te­a­ter är li­te leds­na,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.