”Till­sam­mans med si­na pa­ti­en­ter för­sök­te han upp­rät­ta me‍ nings­ska­pan­de ak­ti­vi­te­ter”

Modern Psykologi - - TA MAKT -

Ty­värr är vi in­te li­ka ener­gis­ka när det gäl­ler att för­sva­ra och främ­ja de vär­den som lig­ger till grund för ar‍ be­tet i den of­fent­li­ga sek­torn. Se­dan den eko­no­mis­ka kri­sen på 1990-ta­let, då en dras­tisk re­du­ce­ring av de of­fent­li­ga ut­gif­ter­na an­sågs nöd­vän­dig, har man dam­mat av ter­mer från 1700-tal­stän­ka­re som häv­da­de att eko­no­min kan in­de­las i en ”nä­ran­de” och en ”tä­ran­de” sek­tor. De som pro‍ du­ce­rar sa­ker från jor­den (och vatt­net) är nä­ran­de, öv­ri­ga tär på re­sur­ser­na. I den mo­der­na eko­no­min är det na­tur­ligt­vis non­sens att re­so­ne­ra så – pro‍ du­cen­ter trol­las in­te fram fix fär­di­ga, de mås­te ut­bil­das, och när de blir sju­ka el­ler gam­la mås­te de tas om hand.

VI DEL­TAR AL­LA i pro­duk­tio­nen av va­ror och tjäns­ter. En följd av den för­le­ga­de tan­ke­fi­gu­ren om nä­ran­de och tä­ran­de har bli­vit att många som ar­be­tar med barn, sju­ka och gam­la in­te kän­ner den stolt­het och upp‍ skatt­ning från sam­häl­let som rim­ligt­vis bor­de kom­ma dem till del. Kopp­lat till re­la­tivt lå­ga lö­ner och sky­höga krav på pre­sta­tion le­der det­ta of­ta till myc­ket sår­bar­het och stress. Kvin­nor mitt i li­vet, of­ta verk­sam­ma in­om ut­bild­ning, vård och om­sorg, har i da­gens Sve­ri­ge de högs­ta sjuk­skriv‍ nings­ta­len.

(1992), fylld med tex­ter och ena­stå­en­de svart­vi­ta bil­der om män­ni­skors öden, tan­kar och käns­lor. Stock‍ holms läns lands­ting de­la­de ut boken till al­la i lä­net som gick ut ni­on­de klass och gym­na­si­et 1992 och 1993, fö­re al­la ned‍ skär­ning­ar in­om den of­fent­li­ga sek­torn.

Ung­do­mar­na kun­de lä­sa ut­drag ur verk av Dosto­jev­skij, Frö­ding, Or­well, Weil och Martin­son samt ur Ko­ra­nen och FN:S de­kla­ra­tion om mänsk­li­ga rät­tig­he­ter – men ock­så Se­necas 2 000 år gam­la text om li­vets kort­het: ”Vi har in­te li­te tid, utan vi har för­lo­rat för myc­ket tid.”

Ex­po­ne­ring för de ex­is‍ ten­ti­el­la frågor som fi­lo­so­fi, lit­te­ra­tur och konst har äg­nat sig åt se­dan fle­ra tu­sen år till­ba­ka skul­le öka ung­do­mars in­tres­se för det mänsk­li­ga, och för­hopp­nings­vis få dem att i stör­re ut­sträck­ning sö­ka sig till vård­lin­jen, som på den ti­den fått en stäm­pel som ”dum­lin­je” och ha­de sorg­ligt få sö­kan­de.

ÅRET EF­TER ATT boken de­la­des ut förs­ta gång­en steg an­ta­let sö­kan­de till vård­ut­bild­ning­en i Stock­holm brant, men ing­en an­nan­stans i lan­det. Se­dan vän­de kon­junk­tu­ren och vård­lin­jen fyll­des på över­allt, vil­ket ty­värr in­te led­de till hö‍ gre sta­tus el­ler höj­da lö­ner för yr­ken in­om vår­den. Se­dan dess har inga lik­nan­de kam­pan­jer fö­re­kom­mit. Aleksander Perski är psy­ko­log och stress­fors­ka­re vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet och Stress­forsk­nings­in­sti­tu­tet. Ar­ti­keln är ett be­ar­be­tat ut­drag ur hans nya bok Frisk till 100: Häl­san i be­håll he­la långa li­vet (Na­tur & Kul­tur 2016).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.