Ord om fa­mil­jer

Modern Psykologi - - SMARTARE -

1) Fa­mil­je­system­te­o­ri: An­vänds för att be­skri­va hur fa­mil­jer fun­ge­rar som grupp och hur de en­skil­da per­so­ner­na for­mas ge­nom sin roll och ställ­ning i fa­mil­jen. 2) Co­pa­ren­ting: Sam­ar­be­tet mel­lan för­äld­rar el­ler vård­nads­ha­va­re. Be­grep­pet an­vänds för att be­skri­va fa­mil­je­sy­stem och dess på­ver­kan på barns be­te­en­de­ut­veck­ling i fle­ra di­a­gnos­ma­nu­a­ler. 3) Fa­mil­jetri­ad: En si­tu­a­tion med för­äld­rar och barn som an­vänds för att för­stå och för­änd­ra kom­mu­ni­ka­tio­nen dem emel­lan. In­om be­hand­lings­ar­be­te med barn och fa­milj ar­be­tar man på många håll med ett fa­mil­jetri­ads­per­spek­tiv. Då tit­tar man på hur fa­mil­je­sam­spe­let fun­ge­rar och kan ex­em­pel­vis upp­täc­ka om bar­net an­vän­der sig av oli­ka stra­te­gi­er för att pa­re­ra ett ic­ke-fun­ge­ran­de sam­ar­be­te mel­lan för­äld­rar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.