Käns­lig pro­tes och häs­tar.

Ny tek­nik kan ska­pa kän­sel i pro­tes.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Per Snaprud

Svens­ka fors­ka­re har vi­sat att elektrisk ström kan få hjär­nan att upp­fat­ta en pro­tes som en kropps­del. Så här fun­ge­rar il­lu­sio­nen: En per­son med elek­tro­der i hjär­nan tit­tar på en gum­mi­arm fram­för sig. Nå­gon pe­tar på gum­mi­ar­men, och sam­ti­digt går en elektrisk im­puls till en del av kän­sel­bar­ken som mot­sva­rar den be­rör­da punk­ten. Om be­rö­ring­en och ström­men är syn­kro­ni­se­ra­de upp­står käns­lan av att gum­mi‍ ar­men till­hör krop­pen.

– Det fun­ge­rar för­vå­nans­värt bra, säger Ar­vid Gu­ter­stam, hjärn­fors­ka­re vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet i Sol­na.

Ex­pe­ri­men­tet är en va­ri­ant av den så kal­la­de gum­mi­arm­s­il­lu­sio­nen. Den upp­står ge­nom att för­sök­s­le­da­ren be­rör bå­de en gum­mi­arm och den rik­ti­ga ar­men (som är dold bakom en skärm) sam­ti­digt.

Nu vi­sar det sig allt­så att sam­ma ef­fekt kan upp­nås helt ut­an be­rö­ring av den rik­ti­ga ar­men. I fram­ti­den skul­le den­na typ av il­lu­sion kun­na hjäl­pa män­ni­skor att få käns­lan av att en ro­bo­ti­se­rad pro­tes till­hör krop­pen – även om en rygg­märgs­ska­da ka­pat kän­sel­ner­ver­na till hjär­nan. Stu­di­en är pub­li­ce­rad i tid­skrif­ten PNAS.

KÄNSELTRICK För­sök­s­le­da­ren nud­dar en gum­mi‍ arm med ett in­stru­ment som sam­ti­digt sig­na­le­rar till hjär­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.