8 x Birgitta Ohlsson

Modern Psykologi - - PERSONLIGT -

Född: 20 ju­li 1975 i Lin­kö­ping. Bor: Stock­holm.

Fa­milj: Ma­ken Mark, dött­rar­na Stel­la och Oli­via samt mop­sen Winston.

Yr­ke: Riks­dags­le­da­mot, ut­ri­kes­po­li­tisk ta­les­per­son för Li­be­ra­ler­na. Har ti­di­ga­re ar­be­tat som EU-, de­mo­kra­ti­och kon­su­ment­mi­nis­ter, le­dar­skri­bent med me­ra.

Mu­sik: Di­nah Washing­ton, Bil­lie Ho­li­day och an­nan klas­sisk ame­ri­kansk jazz med svuls­ti­ga rös­ter. ”Det gör mig glad.”

Film: ”Jag åter­vän­der gär­na till Me­ryl Streep-fil­mer som De­er Hun­ter och Sop­hi­es val. Fil­mer som skild­rar vår histo­ria.”

Bok: ”Jag är pe­ri­o­da­re på böc­ker och lä­ser ex­tremt myc­ket på som­ma­ren och un­der jul­le­dig­he­ten. Just nu lä­ser jag The­re­se Boh­mans Af­ton­land och del två i Ele­na Fer­ran­tes ro­mans­vit om Ele­na och Li­la.”

Ak­tu­ell med: Duk­ti­ga flic­kors re­vansch på Fo­rum bok­för­lag.

KROSSAR GLASTAK Vis­sa ta­lar om Birgitta Ohlsson som Li­be­ra­ler­nas näs­ta par­ti­le­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.